Arbeidsmiljøloven endres 1. juli 2015

Publisert

Her er en gjennomgang av de viktigste endringene.

 En ny, generell adgang til midlertidig ansettelse i tolv måneder. Det gjelder en karantenebestemmelse hvis arbeidsforholdet ikke videreføres, og en kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig i virksomheten etter denne regelen.

Muligheten gjelder i tillegg til dagens regler om adgang til midlertidig ansettelse ved behov for vikar eller sesongansettelse.

 Regelen om rett til fast ansettelse ved sammenhengende midlertidig ansettelse i fire år i vikariat eller på generelt grunnlag, reduseres til tre år. Den nye treårsregelen gjelder kun for arbeidsavtaler som inngås etter ikrafttredelsen.

 Arbeidstidsbestemmelsene åpner for større mulighet til å disponere arbeidstiden slik det passer den enkelte arbeidstaker og den enkelte arbeidsplass. Endringene innebærer ikke flere arbeidstimer, mer overtid eller mer søndagsarbeid totalt.

Grensene for gjennomsnittsberegning av den daglige alminnelige arbeidstid økes noe:

– fra 9 til 10 timer etter individuell avtale med den enkelte ansatte

– fra 10 til 12.5 timer etter avtale med tillitsvalgte i bedrifter som har tariffavtale

Den lokale handlefriheten til å fordele overtidsarbeid blir også større. Når det gjelder søndagsarbeid innebærer endringen at det, etter avtale med arbeidstaker, kan arbeides tre søndager etter hverandre, mot to i dag.

 Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får adgang til å gi dispensasjon til langturnuser og andre alternative arbeidstidsordninger for helse- og omsorgsarbeid, vakt og overvåkning og visse pendlersituasjoner også når partene har kompetanse til å etablere den aktuelle arbeidstidsordningen ved tariffavtale.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: