Musikk og fremføring av lydopptak

Her kan du lese om regler som gjelder ved fremføring av lydopptak på overnattings- og serveringsteder.

Ved fremføring av lydopptak på overnattings- og serveringsteder er det to interessegrupper som under visse forutsetninger har krav på vederlag, nemlig komponist/tekstforfatter og utøver/produsent. Vederlagsinnkrevingen foretas henholdsvis av TONO og GRAMO.

TONO

Åndsverksloven

TONO forvalter de rettigheter og det vern opphavsmenn har gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2, Åndsverksloven.

Loven gir opphavsmannen enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når det fremføres utenfor det private område.  En overnattings- eller serveringsbedrift ansees i denne sammenheng å være utenfor dette området.

Opphavsmenn kan opprette kontrakt med TONO. For bruk av disse opphavsmennenes verk kreves da samtykke fra TONO. TONO har dessuten rett til å innkreve vederlag i form av avgift for bruken. Også komponister som ikke er tilsluttet TONO har krav på vederlag, men dette inndrives gjennom andre.

TONO har også rett til å kreve inn avgift for utenlandsk musikkverk, der de har inngått gjensidige avtaler med tilsvarende utenlandske organisasjoner.

TONOs nødvendige samtykke til anvendelse av verket utenfor privat område og retten til å kreve inn avgift er begrenset:

  • Komponistens død må ligge mindre enn 70 år tilbake i tiden.
  • Komponisten må være tilsluttet TONO eller tilsvarende utenlandsk organisasjon som har avtale med TONO.
Kontroll

For å kunne kontrollere fremføringen av musikkverk, er TONO i distriktene representert gjennom samarbeidsavtale med politi- og lensmannsetaten, i tillegg til TONOs egne distriktsrepresentanter og faste reiseinspektører.

Les om oppdaterte satser for serverings og overnattingssteder på tono.no

GRAMO

Gramo er en organisasjon som er sammensatt av rettighetshavere til kunstneriske prestasjoner på lydopptak samt de som har tilvirket opptakene (musikere og andre utøvere samt produsenter).

GRAMO har med hjemmel i Åndsverkslovens § 45 B rett til å innkreve vederlag for såkalt videresending av lydopptak til allmennheten. Gramo krever også inn avgifter til F.U.K. (Fond for Utøvende Kunstnere.)

Fond for Utøvende Kunstnere – avgift

Plikten til å betale avgift til fondet er hjemlet i lov av 14. des. 1956 nr. 4 – Lov om avgift på offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. Loven omfatter bare musikk og annen underholdning som blir fremført ved tekniske hjelpemidler, radio, lydbånd, platespiller, CD o.l.

Med utøvende kunstnere mener loven musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre.

Les mer om beregning av avgiften på gramo.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: