test.
test.

Årsrapport 2018

Vi forenkler hverdagen for våre medlemmer og styrker norsk reiseliv.

Myndighetskontakt: Bevisstgjøre om reiselivets betydning

Et sentralt mål for 2018 har vært å gi lokale og sentrale myndigheter en aha-opplevelse rundt reiselivets betydning for kommunene.

Rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics laget for NHO Reiseliv i 2018, kartlegger blant annet hvor mye reiselivsansatte bidrar med av personskatteinntekter til landets kommuner. Reiselivets skattebidrag på 4,3 milliarder kroner er høyere enn bidraget fra prosessindustrien (3,5 milliarder) og nær tre ganger så høyt som den kommunale skatteinngangen fra sjømatnæringen (1,6 milliarder).

2018

Mål: Synliggjøre reiselivets betydning for sysselsetting og verdiskaping i norske kommuner.

Resultat: Rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som har vært brukt i møter med kommunepolitikere over hele landet, og som grunnlag for leserinnlegg i en rekke aviser.

Med rapporten har NHO Reiseliv ønsket å synliggjøre reiselivets betydning for skatteinngang, sysselsetting, bolyst og trivsel i hver eneste kommune i Norge, kort sagt vise hvorfor reiselivet er kommunenes beste venn.

Nye tips-regler

I februar 2018 foreslo Skattedirektoratet å pålegge arbeidsgivere plikt til å lønnsinnberette, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for ansatte som mottar tips. NHO Reiseliv var kritisk til forslaget, og ba medlemsbedrifter om synspunkter på praktiske utfordringer som endringene måtte antas å medføre. Til store protester fra NHO Reiseliv ble forslaget tatt med i statsbudsjettet for 2019. Saken bare preg av uklare regler fra myndighetenes side, og NHO Reiseliv undersøkte derfor det juridiske handlingsrommet i denne saken. NHO Reiseliv kunne som et resultat av dette mot slutten av året publisere en modell for kostnadsnøytral tips-håndtering i bedriftene.

Skattemessig likebehandling

I samarbeid med analysebyråene Capia og Menon Economics presenterte NHO Reiseliv i november rapporter som viser hvordan Airbnbs kapasitet har utviklet seg de siste årene. Rapportene inneholder også tall på rometterspørsel og estimater på inntjening både nasjonalt og regionalt. I Danmark får Airbnb rapporteringsplikt for alle inntekter hver utleier mottar. Her til lands har regjeringen foreslått det samme fra 1. januar 2020, men forslaget er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget. NHO Reiseliv er utålmodig etter å få skatterapporteringsplikt for leieinntekter fra Airbnb.

Hindre ny momsøkning

Etter at merverdiavgiften på reiselivstjenester økte fra 8 til 10 prosent i 2016, og videre til 12 prosent i 2018, advarte NHO Reiseliv kraftig mot konsekvensene av en ny momsøkning i statsbudsjettet for 2019. Reiselivet ble lyttet til. Det kom ingen ny momsøkning i 2019.

Redusere og fjerne formuesskatten

2018 ble blant annet brukt til å fortsette å purre på verdsettelsesrabatten i formuesbeskatningen av norskeide hoteller og andre overnattingssteder, som ble lovet i stortingsmeldingen om reiseliv i 2017. NHO Reiseliv fikk i statsbudsjettet for 2019 gjennomslag for en liten reduksjon i formuesskatten på arbeidende kapital, men den bebudede verdsettelsesrabatten lar fortsatt vente på seg. NHO Reiseliv er klar på at regjeringen må levere rabatten i 2019, og aller helst fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, og til slutt hele formuesskatten.

Konkurranse-innpass for frittstående hoteller

Et klart mål for NHO Reiseliv er at det skal bli lettere for frittstående hoteller og mindre hotellsammenslutninger å konkurrere om offentlige kontrakter. I samarbeid med NHO, Difi og Sykehusinnkjøp begynte NHO Reiseliv i 2018 å utvikle en mal for hvordan anbudsrunder kan foregå uten at små og mellomstore overnatting- og konferansehotell blir ekskludert. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal levere innen 1. juni 2019.

Skadebegrensning

Næringspolitisk gjennomslag handler også om å drive skadebegrensning. På grunn av den endrede politiske situasjonen på Stortinget i 2018 ble det satt rekord i antall representantforslag. Flere av disse ville, om de ble vedtatt, fått store økonomiske konsekvenser for reiselivsnæringen. Et forslag fra KrF, SV og Sp handlet om å inndra skjenkebevillinger ved åtte prikker, ikke tolv, som i dag. Forslaget ble nedstemt etter press fra NHO Reiseliv og Fellesforbundet.

Gjennomslag for enklere førerkortregler

Selv om sesongarbeidere fra land utenfor EØS kan bo og jobbe i Norge i seks måneder, er førerkortene deres kun gyldige i tre måneder. Etter lengre tids press fra NHO Reiseliv kunngjorde Samferdselsdepartementet i november at reglene endres, slik at lengdene på arbeidstillatelse og førerkortperiode blir like.

Kassasystemer: Hindret bestemmelse som ville ført til utgifter

På tampen av året klarte i tillegg NHO Reiseliv å hindre at en unntaksbestemmelse i den nye kassaloven ble fjernet. Unntaket gjaldt kravet om at fra 1. januar 2019 skal virksomhetene registrere kontantsalg i godkjent kassasystemer. Fjerning av unntaket ville ført til at alle hoteller i Norge hadde måttet foreta betydelige investeringer i oppgradering, flytting og eventuell utskiftning av sine booking-/hotellsystemer for å oppfylle kravene når hotellsystemet skal regnes som ett kassasystem. Etter press fra NHO Reiseliv valgte Finansdepartementet å snu, som innebærer at unntaket blir beholdt.

Løyvefritak

I 2017 åpnet Samferdselsdepartementet for at småskala turistvirksomheter som vil hente gjester på hoteller, flyplasser eller kollektivknutepunkter, kan søke fylkeskommunen om unntak fra den lovpålagte løyveplikten. Siden har flere medlemsbedrifter rundt om i landet kontaktet NHO Reiseliv fordi fylkeskommunen ikke har fulgt saksbehandlingsreglene eller har laget sin egen fortolkning av hva som ligger i begrepet småskala turistvirksomhet. Som et resultat av et møte med Samferdselsdepartementet i juni 2018 fikk NHO Reiseliv til en nærmere klargjøring av regelverket knyttet til både saksbehandling og definisjon av småskala.

Ordensvaktsaken

NHO Reiseliv fikk på tampen av 2017 hindret at de alt for omfattende opplæringskravene til ordensvakter i egenvakthold ble iverksatt, og deltok i 2018 i en arbeidsgruppe nedsatt av Politidirektoratet med mål om å redusere antall timer. Politidirektoratet leverte sin anbefaling i november 2018, hvor timetallet var redusert fra 120 til 80 timer, med 60 timers oppmøte. Saken er ennå ikke avgjort, og NHO Reiseliv jobber videre for en ytterligere reduksjon.

Se også:

Tilbake til forsiden

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: