Brannsikkerhet på campingplasser

1. januar 2022 trer nye regler for camping og brannsikkerhet i kraft. Her finner du spørsmål og svar på hvordan du oppfyller kravene.

Nye regler for camping og brannsikkerhet

Se webinaret i opptak her

Logg inn med ditt NHO brukernavn og passord 

– Økt brannsikkerhet er hovedgrunnen til å gjøre disse endringene, men vi ser også at regelverket har vært for komplisert og ulikt praktisert. Derfor ønsket vi å få til en forenkling, og vi håper at disse grepene gjør det enklere i fremtiden. Campingnæringen er en utrolig viktig del av den norske turistnæringen, og det er viktig å sikre at opphold på norske campingplasser er trygt og godt, sa Nakken under NHO Reiselivs webinar om brannsikikerhet og camping.​

Parseller og branngater

Regjeringen foreslår å innføre en inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Formålet med krav om parsellinndeling og etablering av branngater på campingplasser er å ivareta hensynet til forsvarlig brannsikkerhet, hindre brannspredning og sikre tilgang for brannvesenet og andre nødetater. Dette forslaget planlegger regjeringen å sende på høring i år.

Nye avstandskrav og parsellkrav vil begge tre i kraft 1. januar 2022, men vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Krav om parsellinndeling skal kun gjelde for nye tiltak (hva som regnes som nye tiltak kan du lese mer om her). Ved tvil om endringene man planlegger på campingplassen utløser nye krav, må man ta kontakt med kommunen.

Andre viktige endringer 

  • Det innføres én avstandsbestemmelse på fire meter, uavhengig av hva som inngår i den enkelte campingenheten ( Dette forslaget var på høring i 2019). Avstanden på 4 meter skal måles fra ytterpunkt til ytterpunkt på campingenhetene. Utgangspunktet for målingen være ulikt, avhengig av hva som er det ytterste punktet på den enkelte campingenheten - om det er vognen, teltet, plattingen osv.
  • Hva som utgjør en campingenhet blir definert. I en campingenhet inngår campingvogn, bobil, villavogn, husvogn, alle typer telt og tilleggskonstruksjoner til campingvognen, samt terrasse, platting, levegg og lignende byggverk
  • Campingenheten er det arealet den enkelte leietakeren har til rådighet (Alt vedkommende ønsker å ha på plassen sin, må ligge innenfor campingenheten)
  • Størrelsen på en campingenhet kan ikke overstige 75 kvadratmeter.
  • Campingenhetens ulike elementer kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 3,5 meter over bakken.

Har du spørsmål?

Ønsker reglene velkomne 

Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder camping, mener det er positivt at de nye reglene for brannsikkerhet ikke vil ha tilbakevirkende kraft, og at næringen får tid til å forberede seg på implementeringen.

− Etter en høringsrunde med god temperatur i 2019 og mye frustrasjon frem til i dag fra campingeiere, har vi opplevd at regjeringen har vært lydhør for våre innspill til nye regler. Det har vært spesielt viktig for NHO Reiseliv at regelverket ikke har tilbakevirkende kraft, campingbedriftene får mer forutsigbarhet i planleggingen fremover og at man får på plass et enklere regelverk å praktisere, som sikrer størst mulig grad av likebehandling av aktørene i bransjen, sier Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder camping, NHO Reiseliv.

Larsen oppfordrer medlemmer som har spørsmål om endringene om å se på presentasjonene og videoen over. Der vil mange av spørsmålene bli besvart. Hvis du fortsatt lurer på noe eller har innspill til høringsrunden kan du kontakte  Jarle Buseth.

Spørsmål og svar om det nye regelverket for brannsikkerhet ved campingplasser

Hvis en overholder de nye avstandskravene, kan en bytte ut stofftelt med spikertelt uten å søke dispensasjon?

Innenfor de nye reglene vil et spikertelt være det samme som andre telt, fordi det er en del av en campingenhet. Da vil fire meter gjelder. Hvis en skal holde seg innenfor de gamle avstandsreglene og er på mindre enn fire meter mellom enhetene, må en søke dispensasjon hos kommunen.

De som f.eks. har platting bakover uten at det bor naboer der og dermed overskrider 75m2 på campingenheten. Må de da fjerne det?

Nei, for dette regelverket har ikke tilbakevirkende kraft.

Vi skal i gang med en reguleringsplan for hele campingen. Ingen endringer på selve plassen, men har krav om at alt må reguleres.

Ja, hvis reguleringen skal skje etter 1.1.22, så er det automatisk det nye regelverk som gjelder.

Dersom det oppstår feil på en elektrisk tilførselskabel inn til et felt, og den må graves opp og byttes. Vil da hele feltet få krav om det nye regelverket?

Nei, for da er det en retting av en feil og ikke en ny struktur på campingplassen. Det er ikke en endring.

Er Helårstelt og isocamp nå likestilt med spikertelt?

Ja, i det nye regelverket er en campingenhet en campingenhet. En del av forenklingen er at alle disse ulike typene skal inkluderes i en campingenhet. Formålet er at myndigheter også skal ha en enklere jobb å forholde seg til regelverket.

Kan to naboer bygge sammen plattingen mellom to campingenheter?

Nei, det skal være fire meter åpning mellom campingenhetene hvis man faller under det nye regelverket. Og en campingenhet innbefatter nå platting. Man kan kanskje bygge sammen hvis det er snakk om f.eks. belegningsstein som ligger på bakken, men dette bør sjekkes med lokale brannmyndigheter. Ting skal ikke stå i branngaten, det skal være lett å ha fri ferdsel i branngaten.

Etter nye regler en campingenhet én enhet, uavhengig av hva som står der, f.eks. spikertelt. Kan kommunen etter nye regler fortsatt kreve byggemelding av f.eks. spikertelt?

Forslaget om å forskriftsfeste begrepet campingenhet i TEK17 får ingen betydning for forståelsen av SAK10 § 4-2 bokstav c, som regulerer unntak fra søknadsplikt. Unntaket i § 4-2 bokstav c gjelder fortsatt kun for campingvogn med uisolert fortelt (enkelt fortelt av duk) på campingplass. Det innebærer at plassering/oppføring av spikertelt ol. fremdeles vil være søknadspliktig.

Kan åpne områder mellom campingenhetene benyttes til noe?

Man kan oppholde seg der, men man kan ikke etablere noe der, f.eks. en grillhytte eller andre permanente strukturer.

Hvorfor 75m2 og ikke 80 eller 90m2?

Det er en helhetlig vurdering etter en omfattende høringsrunde der brannsikkerhet har stått i fokus.

Kommer hele regelverket på høring?

Regelverket som går på 4-metersregelen var på høring i 2019. Regelverket om inndeling av parseller, branngater osv. kommer på høring nå snart.

Hva er bredde mellom brannparsellene?

Høringsforslaget er på 8 meter.

 

Last ned

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Mann i jakke med NHO Reiseliv-logo. Foto.
En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: