NHO Reiseliv

Innhold

NHO Reiseliv etterlyser avklaringer om brannregelverk på campingplasser

Nyhet, Camping

Publisert

Hallingdal Feriepark

Illustrasjonsfoto: Per Sollerman

Minimumsavstanden mellom enheter på campingplasser foreslås økt fra tre til fire meter. NHO Reiseliv mener forslaget inneholder uklarheter som må tydeliggjøres nærmere.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) hatt et forslag om endringer i byggteknisk forskrift om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser på høring.

Forslaget tar sikte på å løse problemstillinger knyttet til faren for brannspredning på campingplasser. Direktoratet foreslår at det skal være minimum fire meter mellom hver campingenhet. I dag er grensen tre meter.

NHO Reiseliv skriver i sitt høringssvar at grensen på fire meter mellom hver campingenhet er ok for nyetablerte plasser, men at direktoratet må avklare hvilke regler som skal gjelde i overgangen mellom gammelt og nytt regelverk.

I høringssvaret viser NHO Reiseliv til uttalelser fra statssekretær Thorleif Vikre (FrP) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet på Campingkonferansen i mars 2019, hvor han presiserte at regelendringen ikke får tilbakevirkende kraft. Det vil si at regelendringen ikke omfatter campingenheter som allerede er lovlig plassert på campingplasser når endringene trer i kraft.

Når man nå fremover aksepterer at lovlig plasserte plasser som i dag har tremeterskrav, ikke skal flyttes til fire meters avstand, melder spørsmålet seg om hva som skal til for at firemeterskravet blir gjeldende ved eventuell endring av plassen.

– Det er etter vårt syn ingen gode grunner til at en i dag lovlig campingenhet skal få et nytt avstandskrav hvis det er et eierskifte av campingenheten som står der i dag, eller bytte av campingvognen eller endringer i fortelt eller spikertelt innenfor arealkravet. Et nytt avstandskrav må først inntreffe ved omstrukturering av nåværende campingareal og ved opparbeidelse av/utvidelse av nytt campingområde, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv.  

Direktoratet for byggkvalitet ønsker at det nye brannregelverket skal tre i kraft 1. juli 2019. NHO Reiseliv ber om at innføringen utsettes til 1. november 2019.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: