Høringssvar: Forslag til forskrift om fangstrapportering fra turistfiskevirksomheter

Brevet ble sendt fra NHO Reiseliv til Fiskeridirektoratet 04.11.2017 og inneholder følgende:

NHO Reiseliv viser til høringsbrev sendt fra Fiskeridirektoratet (FDIR) 04.10.2017 om forslag til forskrift om fangstrapportering fra turistfiskevirksomheter og frivillig registrering. NHO reiseliv vil i det følgende kommentere forslagene.

På et overordnet nivå er NHO Reiseliv positive til at det nå innføres fangstrapportering for turistfiskevirksomheter, og vi mener at dette regelverket vil være en fordel for seriøse bedrifter og samtidig bidra til at man får større oversikt over aktørene i bransjen. Dette vil gi et styrket grunnlag for god dialog og informasjon mellom bransjen og myndighetene. Vi minner i den forbindelse om NHO Reiselivs generelle standpunkt om viktigheten av at tilsynsmyndighetene og andre kontrollører ivaretar veiledningsplikten sin og at tilsynene er risikobaserte, altså at man utfører tilsyn hos aktører hvor erfaringen tilsier at myndighetene har størst sannsynlighet for å finne feil og samtidig sjeldnere kontrollerer aktører som har vist seg som seriøse.

NHO Reiseliv har fått tilbakemelding fra sine medlemmer om at de er blitt kontaktet av FDIR med en rekke spørsmål om driften av anleggene. Våre medlemmer er positive til at Fiskeridirektoratet innhenter informasjon og tilegner seg kunnskap om fiskeriturisme. Når myndighetene nå også får tilgang til fangstrapportering fra hver enkelt bedrift, vil dette innebærer at man får tilgang på konkurransesensitiv informasjon, for eksempel om hvilke bedrifter og hvilke områder som gir størst sannsynlighet for fangst. Det er derfor viktig at den informasjon, både om bedriftenes daglige virke innhentet i dialog med bedriftene og oversikten som fangstrapporteringen gir, behandles konfidensielt.

NHO Reiseliv vil og peke på at det er svært kort tid fra denne høringens frist til regelverket blir gjeldende. Vi mener derfor at myndigheten bør utsette innføringen av regelverket frem til 15.mars 2018. Mange av turistfiskevirksomhetene starter ikke sesongen før mars eller april, og myndighetene kan således benytte vinteren januar og februar 2018 til å informere bredt i næringen om de nye kravene og samtidig dermed gi næringen litt bedre tid til å finne frem til den rapporteringsløsningen som hver enkelt bedrift mener passer best for seg.

Under vil NHO Reiseliv kommentere de ulike spesifikke forslagene i høringen.

Rapportering av kvantum

Direktoratet foreslår at fangsten skal rapporteres som antall fisk. NHO Reiseliv mener at det bør rapporteres på kilo og rund vekt, fordi dette vil gi et bedre statistisk grunnlag som FDIR kan bruke til å kartlegge uttaket fra bransjen. Antall fisk vil jo da uansett registreres, men man får en bedre oversikt over mengden fisk den enkelte har fått.

Rapportering av arter

NHO Reiseliv representerer bedrifter over hele Norge, og bedrifter som har sin base hvor man svært sjelden treffer på kveite. For dem er den ene arten da ikke en aktuell problemstilling. Flere av medlemmene har også påpekt at det er flere arter som opplever belastning, deriblant sei og hyse, og man kan også få uer på kroken selv om denne er delvis fredet.

NHO Reiseliv mener derfor at det kan være en mulighet å øke antall arter som skal rapporteres på, siden dette vil gi et bedre grunnlag for bransjens fangst og uttak av de ulike artene som igjen gir mer helhetlig oversikt. Det viktige er at myndighetene nå bestemmer seg for arter og deretter holder seg til disse over lengre tid, slik at regelverket blir forutsigbart for både bedriftene og kundene.

Rapportering av fangst som ikke tas til land og rapportering av innsatsenhet og nullfangster

NHO Reiseliv stiller seg positiv til rapportering av fangst som ikke tas i land, men samtidig negativ til nullfangstrapportering. Vi mener det er et godt og forståelig prinsipp både for bedriftene og turistene at "fanget fisk skal rapporteres", altså inkludert fisk som man slipper ut igjen.

NHO Reiseliv mener derfor at nullfangstrapportering er et unødvendig krav som også kan bidra til forvirrende elementer. For det første vil vi peke på manglende besøksvennlighet i forslaget, at man alltid må registrere hver enkelt tur vil kunne bidra til at turistfiskeren opplever Norge som et land hvor man er i overkant byråkratisk og registreringsivrig. Hensikten med fangstrapportering er å rapportere fangst og uttak av fisk fra fisketurisme.

NHO Reiseliv er ikke motstandere av at FDIR i forskningsøyemed inngår et samarbeid med en eller flere turistfiskevirksomheter om en kartlegging av all aktivitet hos bedriften, da inkludert turer med nullfangst, så lenge dette er på frivillig basis og i et samarbeid hvor bedriftens betingelser ivaretas.

Krav om en slik registrering åpner det også opp for forvirring. Dersom man bruker en båt bare til å dra på båttur, skal dette registreres? Og om man på en slik båttur prøver fiskelykken en kort stund uten å få noe, er dette nødvendig å registrere? Og hvordan skal man eventuelt sanksjonere de som ikke rapporterer turen med nullfangst? Vi rapporterer ikke om all båtbruk i Norge, og vi mener at rapporteringen bør kun foregå dersom man faktisk har fått fisk.

Som nevnt ovenfor, har vi også medlemmer som driver i regioner hvor man ikke finner kveite. Å legge opp til nullfangstrapportering i et slikt område blir etter vår mening overflødig. Dersom sannsynligheten for å få en slik fisk er svært lav, bør det heller ikke være nødvendig å registrere at man har vært ute i båten og ikke fått noe man uansett ikke ville fått.

Totalt sett mener vi at nullfangstrapportering vil bidra til å redusere opplevelsen til den besøkende turistfiskeren, og utgjør samtidig et unødvendig byråkratisk krav.

Valg av teknisk rapporteringsløsning

Flere aktører i bransjen er i gang med å utvikle rapporteringsverktøy, og at det er viktig at man lar markedet virke og at ikke FDIR som statlig myndighet blir en aktør i konkurranse med andre leverandører av rapporteringsverktøy. NHO Reiseliv er samtidig positive til at FDIR utvikler en gratis minimumsløsning som er tilgjengelig for alle. NHO Reiseliv mener at et minimumskrav må være at rapporteringsløsninger må, i tillegg til norsk, være tilrettelagt for tysk og engelsk. Verktøyet må også utformes på en moderne, mobiltilpasset og brukervennlig måte. Kravet om enkel rapportering gjelder både for anleggene og for selve fangsten.

Våre medlemmer støtter innføringen av rapporteringen fordi det bidrar til bedre oversikt over seriøse aktører. Men vi understreker viktigheten av at når myndighetene nå velger et opplegg for rapporteringen, så må dette ligge fast over en lengre periode slik at bedriftene får et forutsigbart regelverk å forholde seg til. Mange av våre medlemmer er i ferd med å utvikle egne fangstrapporteringsverktøy og bruker betydelig tid og ressurser på dette. Derfor er det viktig at regelverk og krav ikke endres når de først er innført, slik at verktøyene bransjen har utviklet kan brukes over en lengre periode. Forutsigbarhet i regelverket også viktig for å fremstå som seriøs overfor kundene til bedriftene. De besøkende er ressurssterke mennesker som er opptatt av god og forutsigbar myndighetsutøvelse og bærekraft og miljø, og stadige endringer i regelverket vil kunne bidra til å redusere Norges rykte som seriøs reguleringsmyndighet og turistvennlig nasjon.

Frivillig registrering av turistfiskevirksomheter

NHO Reiseliv mener at det ikke er nødvendig eller ønskelig at man åpner opp for frivillig registrering av turistvirksomheter basert på de kravene som legges til grunn. Kravene som ligger til grunn for registrering er allerede såpass lave, at alle seriøse aktører blir nødt til å registrere seg. Dersom man reduserer disse kravene ytterligere, og samtidig gir den frivillig registrerte en økt kvote fra 10 til 20 kg, risikerer man at mange vil utnytte frivillig registrering til å øke kvoten sin i perioden man er i landet, uten at man har tenkt å drive med turistfiskevirksomhet på langsiktig og seriøs basis. 

Noe av årsaken til at våre medlemmer er positive til denne rapportering og registrering, er at registrering og fangstrapportering fra turistvirksomheter vil bidra til et forståelig og tydelig skille mellom profesjonelle og uprofesjonelle aktører. Dersom man åpner for frivillig registrering vil ikke dette skille bli like tydelig og noe av hensikten med innføringen av registrering og rapportering blir borte.

Vi vil også påpeke viktigheten av god kontroll på utførsel av fisk hos tollmyndighetene, slik at man i større grad stopper dem som smugler en for stor kvote ut av landet.


Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: