Retningslinjer: Turistfiske etter kongekrabbe

Retningslinjene er fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord i medhold av den til enhver tid gjeldende forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. («forskriften»).

Retningslinjene her regulerer vilkårene for deltakelse i turistfisket etter kongekrabbe. I tillegg forutsettes det at turistfiske etter kongekrabbe utøves i tråd med de generelle bestemmelsene som gjelder for fangst av kongekrabbe med teiner i kvoteregulert område, blant annet minstemål, stopp i fangst, kvoter, og utforming av teiner.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: