Deltidsansatte

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2014 om bruk av deltidsansatte.

Fra 1. januar 2014 ble det innført en rekke nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven (aml.) knyttet til bruken av deltidsansatte.

Vi nevner kort følgende:

§ 14-1 a

Bestemmelsen innebærer en plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltid med tillitsvalgte. Drøftingen skal gjennomføres minst en gang per år.

§ 14-3 tredje ledd

Bestemmelsen innebærer en plikt for arbeidsgiver til å drøfte spørsmålet om fortrinnsrett med den som fremmer et slikt krav etter aml. § 14-3.

§ 14-4 a første ledd

Bestemmelsen gir deltidsansatte som jevnlig har jobbet utover avtalt arbeidstid de siste 12 måneder, rett til stilling tilsvarende deres faktiske arbeidstid i denne perioden.

Lovgiver tenker her på ekstravakter som arbeidstaker påtar seg ut over avtalt arbeidstid, såkalt merarbeid.

Bestemmelsen avgrenses mot situasjoner der det er avtalt en utvidelse av stilling i form av midlertidige ansettelseskontrakt, f.eks. ved et vikariat for en kollega. Ekstravakter ved typiske arbeidsstopper i forbindelse med ferieavvikling og sesongsvingninger faller også utenfor bestemmelsen i § 14 – 4 a første ledd.

Du kan lese hele arbeidsmiljøloven på lovdata.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: