Overtredelsesgebyr ved brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser

Publisert

Fra 1. januar 2014 innføres en ny § 18-10 i arbeidsmiljøloven (aml.) vedrørende overtredelsesgebyr.

Bestemmelsen gir Arbeidstilsynet adgang til å ilegge bedriften overtredelsesgebyr ved brudd på arbeidsmiljøregelverket, som for eksempel regler om krav til arbeidsmiljøet, arbeidstid, arbeidsgivers plikter, verneorganisasjonen mv.

Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr kommer i tillegg til den mulighet Arbeidstilsynet i dag allerede har for å gi pålegg og tvangsmulkt i henhold til aml. §§ 18-6 og 18-7.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: