Allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten

Renholdsoverenskomsten ble første gang allmenngjort den 1. september 2011. Tariffnemnda vedtok 27. november 2014 fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.

Renholdsoverenskomsten ble første gang allmenngjort den 1. september 2011.

Hvem omfattes av allmenngjøringen?

Bedrifter som selger renholdstjenester.

Renhold i egen regi omfattes ikke av forskriften. Reguleringen gjelder således ikke for renholdsarbeid som for eksempel et hotell, serveringssted, skianlegg, fritidsanlegg og lignende utfører med egne ansatte renholdere. I slike tilfeller gjelder virksomhetens egne lønnsbestemmelser/tariffavtaler.

Hva innebærer allmenngjøringen?

De ansatte i renholdsfirmaer skal ikke kunne avlønnes lavere enn hva Tariffnemnda har bestemt.

Hva er allmenngjort?

Det er allmenngjort en timelønnssats på kr 169,37.

Arbeidstakere under 18 år skal ha minst kr 122,76 per time.

For arbeid mellom klokken 21 og 06 skal det påløpe et tillegg på minst kr 26 per time.

Hvilken betydning får allmenngjøringen for medlemsbedrifter i NHO Reiseliv?

Det er kun de bedrifter som har «satt ut» (outsourcet) sitt renhold til et renholdsfirma, som pålegges plikter i denne forbindelse.

Hva slags plikter pålegges bedrifter som har «satt ut» sitt renhold?

Etter Tariffnemndas vedtak pålegges bedriften informasjons- og påseplikt. Pliktene består i at bedriften i kontrakt med renholdsfirmaet skal informere om at renholdsfirmaets arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften. Videre skal bedriften utvikle rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp («påse») at renholdsfirmaet faktisk avlønner sine medarbeidere i henhold til de allmenngjorte bestemmelsene.

Informasjons- og påseplikten kan kontraktsfestes mellom innleiebedriften og renholdsfirmaet på for eksempel følgende måte:

«Arbeidet som skal utføres under denne kontrakten er omfattet av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter. Det innebærer at samtlige arbeidstakere hos.......... (navnet på renholdsfirmaet) minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskriften.

..........(navn på renholdsfirmaet) bekrefter med dette at den overholder forpliktelsene som følger av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.

På forespørsel vil det bli utlevert nødvendig dokumentasjon i form av anonymiserte arbeidsavtaler og lønnslipper for å bekrefte dette.

Dato og underskrifter»

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: