Solidaransvar

Bedrifter som leier inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå, har solidaransvar for lønn.

Fra 1. juli 2013 ble det innført solidaransvar for bedrifter som leier inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå, for den innleides lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring.

Fra 1. januar 2013 ble det innført et likebehandlingsprinsipp, hvoretter en innleid arbeidstaker fra et bemanningsbyrå (jfr. arbeidsmiljøloven § 14-12), minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstakeren hadde vært direkte ansatt hos innleier. Innføringen av solidaransvaret innebærer at den innleide kan kreve at innleiebedriften utbetaler lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring i henhold til likebehandlingsprinsippet, dersom arbeidsgiveren misligholder sin plikt til å utbetale dette.

Solidaransvaret vil inntre så snart arbeidstakers krav er misligholdt. Det er ikke et krav at arbeidstaker først må forsøke å få dekket sitt krav hos arbeidsgiver før solidaransvaret kan gjøres gjeldende. Med andre ord så vil innleiebedriften hefte på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for manglende utbetalinger fra bemanningsbyrået (utleier).

Kravet fra arbeidstaker må være fremmet senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen 3 uker etter at kravet er kommet frem.

NHO Reiseliv oppfordrer sine medlemsbedrifter til å fremme følgende avtalekrav overfor utleiebedriften (bemanningsbyrået):

Alt 1:

Dersom ...(innleiebedriftens navn og org. nr.)... må innfri krav fremsatt i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-12 c, skal ...(navn på bemanningsbedriften og dens org.nr)..., innen to uker fra kravet fremsettes av ...(innleiebedriftens navn)...,dekke ...(innleiebedriftens navn)... utlegg samt omkostninger som er påløpt i forbindelse med dette.

Ved forsinket betaling hefter også ...(bemanningsbyråets navn)... for alminnelig forsinkelsesrente etter forsinkelsesloven § 3 første ledd føret punktum, fra forfall til betaling skjer.

Alt 2:

...(bemanningsbyråets navn og org. nr)... aksepterer at ...(innleiebedriftens navn og org nr.)... ikke betaler for den innleide tjenesten før ...(bemanningsbyrået) overfor ...(innleiebedriften)... har dokumentert at ...(bemanningsbyråets)... forpliktelser etter arbeidsmiljølovens § 14-12 a, er oppfylt overfor dens ansatte.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: