Tariffavtaler

Forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere reguleres av arbeidsmiljøloven. Mange bedrifter er i tillegg bundet av tariffavtaler, som gir partene flere rettigheter og plikter. Her kan du lese mer om hva en tariffavtale er og hvordan den opprettes.

  1. Riksavtalen, tariffavtaler og overenskomster

    Her kan du laste ned Riksavtalen, tariffavtaler og overenskomster.

Arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er lovregulert gjennom blant annet arbeidsmiljøloven. Loven kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstakeren med mindre dette er særskilt sagt. Gjennom tariffavtaler har de ansatte imidlertid ofte forhandlet seg frem til enda bedre ordninger enn det som følger av arbeidsmiljøloven som ellers regulerer arbeidsforholdet. Dersom bedriften er bundet av tariffavtale, er det derfor meget viktig å være oppmerksom på at de ansatte kan ha krav på mer enn det som følger av loven.


Våre tariffavtaler

For våre organiserte medlemsbedrifter er det opprettet tariffavtale med flere organisasjoner på arbeidstakersiden. I juni 2007 gikk HRAF inn i Fellesforbundet. NHO Reiseliv har tariffavtaler med Fellesforbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) som begge er tilsluttet Lands­organisasjonen (LO).

Videre har Parat (tidligere PRIFO) anledning til å kreve at det opprettes tariffavtale. En slik avtale vil være identisk med den som NHO Reiseliv har med Fellesforbundet.


Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er i arbeidstvistlovens § 3 definert som «En avtale mellom fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsvilkår». En tariffavtale kommer gjerne i stand ved at ansattes fagforening krever overfor arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening at det opprettes tariffavtale for de ansatte som er organisert i fagforeningen.

I utgangspunktet står arbeidsgiver fritt til å inngå en slik avtale. Dette gjelder imidlertid ikke dersom bedriften er tilsluttet NHO.


Opprettelse av tariffavtaler

I Hovedavtalen mellom LO og NHO er det fastslått at minst 10 % av de ansatte skal være organisert for at tariffavtale skal opprettes. I bedrifter med mindre enn 25 ansatte gjelder ikke dette, men det anbefales likevel at regelen følges også i disse tilfellene. Det vil gjelde for bedrifter som er tilsluttet NHO Reiseliv/NHO.

For bedrifter som ikke er tilsluttet NHO Reiseliv/NHO, kan det også stilles krav om opprettelse av tariffavtale. Dersom arbeidsgiveren i slike bedrifter ikke ønsker tariffavtale, og man ikke blir enige gjennom forhandlinger, kan resultatet bli at arbeidstakerorganisasjonen foretar plassoppsigelse av sine medlemmer, som da etter hvert kan gå ut i streik.

Tariffavtalen gjelder som utgangspunkt kun for partene i avtalen – bedriften og fagforeningens medlemmer – men den vil likevel kunne ha stor betydning også for de uorganiserte.

Det er et alminnelig tariffrettslig prinsipp at partene i en slik avtale forutsetter at andre i tilsvarende arbeidstakergruppe på bedriften ikke skal gis vilkår som fraviker tariffavtalen. (Ufravikelighetsprinsippet.)

Videre må man være klar over at Hovedavtalen LO – NHO også er gjort til del av den tariffavtale som er inngått på vegne av våre medlemsbedrifter. Bedriftene er derfor også bundet av de reguleringer som er oppstilt der.

Foruten dette kan det foreligge andre avtaler som er forhandlet frem på organisasjonsplan innenfor ulike områder, som den enkelte bedrift også er bundet av.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: