Forskuddsbetaling

Forskuddsbetaling er et unntak fra hovedregelen om betaling når man mottar ytelsen.

Forbrukerombudet har påpekt overfor NHO Reiseliv at hovedregelen i forbrukerkjøp er at det er samtidighet mellom ytelsene, dvs. at man betaler når man mottar ytelsen.

Denne regelen kan fravikes ved særskilt avtale også i forbrukerkjøp, men Forbrukerombudet har pekt på at Markedsføringslovens forskjellige bestemmelser, særlig § 9, kan føre til at avtaler settes til side fordi de ansees å være urimelige overfor forbrukeren.

Fra NHO Reiselivs side understreker vi derfor at det er anledning til å betinge seg et forskudd, men at det bør stå i et visst forhold til den totale betaling. Ved avbestilling bør hovedregelen være at man får refundert det vesentlige av forhåndsbetalingen når avbestilling skjer innenfor den avtalte avbestillingsfristen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: