Tips og drikkepenger

Publisert

Skatteetaten har kommet med en avklaring om reglene for lønnsinnberetning, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på drikkepenger.

At arbeidstaker må skatte av drikkepenger har det aldri hersket tvil om. Derimot har det vært noe uklart om arbeidsgiver plikter å lønnsinnberette, foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av drikkepenger for både prosentlønnet og fastlønnet personale.

Nå har NHO Reiseliv mottatt en avklaring om reglene fra Skatteetaten:

Arbeidsgiver plikter kun å foreta forskuddstrekk, beregne arbeidsgiveravgift og lønnsinnberette drikkepenger for prosentlønnet personale. Arbeidsgiver må legge til én prosent av den delen av omsetningen som vedkommende innkasserer betaling for.

For fastlønnede har arbeidsgiver ingen plikt til lønnsinnberetning, forskuddstrekk eller beregning av arbeidsgiveravgift på drikkepenger.

Problemstillingen ble for noen år siden aktualisert ved at enkelte revisorer og regnskapsførere tok til orde for at arbeidsgiver også plikter å innberette med videre for fastlønnede servitører.

NHO Reiseliv var ikke enig i dette, og tok i januar 2014 opp spørsmålet med Skattedirektatet. Direktoratet bekreftet i sitt svar NHO Reiselivs oppfatning. Konklusjonen er som følger:

«Drikkepenger skal innberettes med det beløp som tas med ved beregning av skattetrekk, jf ligningsloven § 5-2 nr 1 bokstav c.  Som en konsekvens av at det kun har blitt praktisert trekkplikt for prosentlønnet serveringspersonale, har det også kun blitt praktisert opplysningsplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift for denne gruppen av drikkepengemottakere. Både opplysningsplikten og avgiftsgrunnlaget har da i praksis vært begrenset til 1 % av omsetningen.  Konklusjonen må også her være at nevnte praksis er å anse som gjeldende rett inntil videre».

Altså er det ikke lenger tvil om at lønnsinnberetning, forskuddstrekk og beregning av arbeidsgiveravgift på drikkepenges kun er aktuelt overfor prosentlønnet personale.

Skattedirektoratet har varslet at reglene er under utredning. Inntil eventuelle endringer er vedtatt, er ovennevnte å betrakte som gjeldende rett.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: