Nye regler for varsling

Publisert

Illustrasjonsfoto: Per Sollerman.

Fra 1. juli må alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere ha varslingsrutiner.

I dag er det kun plikt til dette når «forholdene tilsier det».

I tillegg utvides varslervernet til også å gjelde innleide arbeidstakere. Disse gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i den virksomheten de er leid inn til. Dersom det varsles til offentlig myndighet, for eksempel Arbeidstilsynet, plikter det offentlige å holde varslerens identitet skjult, også for den som er part i saken.

NHO gikk i høringen imot regelendringen. Etter NHOs syn er det viktig at bedriftene har en åpen kultur. Varsling kan bidra til å få frem kritikkverdige forhold. Varslervern er i så måte positivt.

Imidlertid er innskjerping av krav til varslingsrutiner unødig byråkratiserende, mener NHO.

Les mer på nho.no 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: