Arbeidsgiverne og NHO Reiseliv fikk ikke medhold i tipssaken

Publisert

Inngangspartiet til Høyesterett i Oslo. Foto.

Foto: Andreas Haldorsen

Høyesterett har nå avgjort at det ikke er adgang til å gjøre fratrekk i innkommet tips for kostnader til betaling av arbeidsgiveravgift og administrasjon av tips.

I dag falt dommen fra Høyesterett i tipssaken. Saken gjaldt om arbeidsgiver kan gjøre fratrekk i innkommet tips for kostnader til betaling av arbeidsgiveravgift og kostnader til administrasjon av tipsen. Bakgrunnen for saken er at det fra 01.01.2019 ble lovpålagt for arbeidsgiver å innrapportere tips som den enkelte arbeidstaker har mottatt, til skattemyndighetene, og at det skulle beregnes og betales arbeidsgiveravgift av tipsen.  

Tidligere var den ansatte selv ansvarlig for å innrapportere mottatt tips, men dette ble i stor grad ikke gjort. Arbeidsgivers nye plikter i  forbindelse med lovendringen medfører økte kostnader. Det var arbeidsgiverne og NHO Reiselivs standpunkt at arbeidsgiver hadde rett til å trekke fra sine kostnader i tipsen. NHO Reiseliv fikk utredet spørsmålet før lovendringene ble vedtatt og varslet også myndighetene om at arbeidsgiverne kom til å gjennomføre slike fratrekk i forbindelse med høringen av de nye lovendringene. Høyesterett har tidligere, i den såkalte Theatercafedommen, slått fast at arbeidsgiver har styringsrett til å fordele innkommet tips mellom de ansatte.

LO og Parat aksepterte ikke trekk i tips for arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader, og mente at arbeidsgiver selv måtte dekke disse kostnadene. LO og Parat brakte derfor saken inn for domstolene. I tingretten fikk arbeidsgiverne medhold, mens lagmannsretten kom til motsatt resultat. Saken ble anket inn for Høyesterett, hvor arbeidstakerne vant frem. Høyesterett har nå avgjort at det ikke er adgang til å gjøre fratrekk slik vi mente. 

— Vi er svært overrasket og skuffet over Høyesteretts dom, men vi vil selvsagt innrette oss etter dommen. Resultatet påfører arbeidsgiverne betydelig kostnader, basert på en ytelse som kommer fra gjesten og ikke fra arbeidsgiver. Dommen hindrer ikke den enkelte bedrift i å inngå avtaler med de ansatte om fordeling av kostnadene tilknyttet en tipsordning, eller å forby tips i sin helhet, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen.    

Medlemsbedrifter som ønsker rådgivning i denne sammenheng bes ta kontakt med advokatene i NHO Reiseliv.  

Les dommen i sin helhet på domstol.no her 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: