Overtredelsesgebyr

Fra 1. januar 2014 fikk Arbeidstilsynet adgang til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på arbeidsmiljøregelverket.

Fra 1. januar 2014 ble det innført en ny § 18-10 i arbeidsmiljøloven vedrørende overtredelsesgebyr. Bestemmelsen gir Arbeidstilsynet adgang til å ilegge bedriften overtredelsesgebyr ved brudd på arbeidsmiljøregelverket, som for eksempel regler om krav til arbeidsmiljøet, arbeidstid, arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, verneorganisasjonen mv. Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr kommer i tillegg til den mulighet Arbeidstilsynet har for å gi pålegg og tvangsmulkt i henhold til arbeidsmiljøloven §§ 18-6 og 18-7.

Les hele arbeidsmiljøloven på lovdata.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: