Røykeloven

Her kan du lese om hvordan røykeloven praktiseres.

For en mer omfattende og detaljert redegjørelse vises det til Helsedepartementets rundskriv, I-15/2003.

Hovedregel

I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet.

Det avgjørende her er om allmennheten har adgang til lokalet og/eller om det er arbeidslokale. Det har i media blitt lansert forskjellige varianter av medlemskap for å få adgang til serveringssteder for å omgå røykeforbudet, men Helsedepartementet har uttalt at dette ikke endrer at allmennheten generelt sett har adgang til lokalet. Departementet har videre uttalt at selv om det bare er innleid hjelp, selvstendig næringsdrivende eller eiere av bedriften som arbeider i lokalet, vil det være et arbeidslokale i røykelovens forstand.

Kort sagt må dette forstås dit hen at det kun er i private lokaler/hjem og i medlemsklubber hvor det ikke foregår serveringsvirksomhet det kan være tillatt å røyke.

Hoteller og overnattingssteder

Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, kan røyking tillates i inntil halvparten av disse. De røykfrie lokaler må ikke være mindre eller av dårligere standard enn lokaler hvor røyking tillates.

Det vil si at hovedregelen er opprettholdt, jfr. ovenfor, og innebærer at minst halvparten av alle overnattingsrom skal være røykfrie eller at det kan tillates røyking på halvparten av rommene. Alle fellesarealer skal være røykfrie, men det kan etableres rom i tilknytning til fellesarealer eller andre steder hvor røyking kan tillates under forutsetning at røyk ikke siver ut i røykfrie områder og at det ikke foregår serveringsvirksomhet i dette lokalet.

Serveringssteder

"Røyking kan ikke tillates i serveringssteder. Med serveringssteder menes lokaler der det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet."

Dette innebærer et totalforbud når det gjelder lokaler som gjester og ansatte oppholder seg i. Det er ikke adgang til å etablere egne avlukkede røykerom for gjester på rene serveringssteder selv om personalet ikke skal oppholde seg der. Det er derimot adang til å opprette separate røykerom hvor kun personalet kan oppholde seg, men man må da ut fra hovedregelen også ha et alternativt røykfritt personalrom i tillegg. Det er opp til bedriften om man ønsker å etablere et slikt røykerom for personalet.

Uteservering

Loven omfatter "lokaler" som innbefatter alle innendørs rom i hus, bygninger, haller, telt og hytter. Det vil si at uteservering ikke omfattes av røykeforbudet. Dette forutsetter at røyk ikke siver inn i innendørs lokaler og at det er tilstrekkelig utlufting i uteserveringsområdet.

Skilting

Det skal markeres med tydelige skilt at røyking er forbudt på steder hvor det kan være tvil om dette, samt ved inngangen til alle serveringssteder.
Som det fremgår av bestemmelsen er det ikke tilstrekkelig med røykeforbudskilt inne i lokalet. Skilter må også settes opp ved inngangen.

Internkontroll

Bedriften plikter å føre internkontroll og å etablere et internkontrollsystem. For nærmere orientering om hva kravet innebærer samt metodeverktøy for utføring av internkontroll vises det til www.tryggdrift.no

Ansvar, kontroll og sanksjoner

Når det gjelder spørsmålet om hvem som er ansvarlig for at loven overholdes, er det fortsatt serveringsstedet og ikke gjesten, som har ansvaret, men gjesten kan bortvises dersom røykeforbudet ikke respekteres.

Når det gjelder kontroll er det fortsatt kommunen og arbeidstilsynet som har ansvar for dette og sanksjonsmulighetene overfor bedrifter som bryter loven er tvangsmulkt eller bøter.

Reklameforbudet

Reklameforbudet omfatter alle former for reklame for tobakksvarer, herunder også indirekte reklame.

Aldersgrense

Aldersgrense for kjøp av tobakksvarer er 18 år. Dette gjelder i utgangspunktet også for den som selger tobakksvarer med unntak dersom en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.

Automatsalg

Salg av tobakksvarer fra automat er forbudt. Dette innebærer at de bedrifter som har automatsalg av tobakksvarer og som ønsker å opprettholde dette, må flytte automatene til et sted der de ikke er tilgjengelig for kunden, men kun kan betjenes av personalet.

Arbeidslokale

Den 21. desember 2007 avsa Høyesterett en dom hvor det ble lagt til grunn at det ikke var anledning til å røyke i et lokale, selv om det kun var eieren som arbeidet der. Høyesterett kom til at nevnte lokale var å anse som et "arbeidslokale".

Røyking i uteserveringsområde

Den 31. mars 2011 avsa Høyesterett en dom knyttet til røyking i et uteserveringsområde tilhørende et serveringsted i Stavanger. Høyesterett la til grunn at den konkrete uteserveringen var så omfattende skjermet av vegger (glassvegger) og tak (markiser) at den ble definert som et lokale. I lokaler er det forbudt å røyke. Høyesterett uttaler i denne forbindelse:
Vurderingen av om man har med et «lokale» å gjøre, må baseres på en generell vurdering av den fysiske avskjermingen av serveringsstedet. Andre kriterier vil være helt umulig å praktisere. Dersom ytre faktorer som trekk og vind skulle spille inn, ville et serveringssted hyppig kunne skifte karakter eller loven».

Les hele røykeloven på lovdata.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: