Utredning, NHO Reiselivs regionapparat 2015-2016

Landsmøtet til NHO Reiseliv ga et tydelig mandat i Molde i mai 2015 om å utarbeide en utredning knyttet til NHO Reiselivs regionapparat.

Verden forandrer seg, og en profesjonell organisasjon skal sikre at den til enhver tid er i takt med samfunnsutviklingen og de endringer og trender markedet viser. En slik prosess gir oss anledning til å kartlegge nettopp dette og ikke minst, gå i dybden og gjøre en god analyse av alle de forhold som påvirker oss.

NHO Reiselivs mål

NHO Reiselivs overordnede mål er å skaffe reiselivsnæringen de viktigste og beste rammebetingelsene slik at hvert medlem kan oppnå økt lønnsomhet for sin bedrift. Dette skal skje på en effektiv måte som ikke øker kostnadene for medlemsbedriften, og ligge i bunnen for alt vi gjør. Derfor er det også så viktig at det er medlemmene som staker ut kursen videre. Vår jobb er å sette styret i stand til å gi anbefaling og landsmøtet i stand til å ta beslutning, gjennom en kvalitativ god utredning, med bakgrunn i medlemmenes tanker og meninger, innhentet gjennom ulike metoder.

Jeg vil takke alle som har bidratt med å svare, gitt innspill og deltatt i prosessen – det har vært helt avgjørende for at vi har kunnet gjennomføre en god og bred prosess. Vi har i analysen også gått ganske detaljert inn på en del resultater, dette fordi vi ønsker å vise bredden og detaljene i det som har kommet frem gjennom prosessen. NHO Reiselivs styre har gitt en anbefaling til fremtidig modell for organisering av NHO Reiselivs regionapparat. Denne finner dere under sammendraget i punkt 3 og anbefalingen i punkt 7. Under punkt 5 og 6 finner dere de underliggende analysene, som er bakgrunnen for styrets anbefaling.

Vi ønsker dere god lesning og ser frem imot landsmøtets gjennomgang og vedtak.

Med vennlig hilsen

Kristin Krohn Devold
Administrerende direktør i NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: