Forhastet forslag fra fiskeridirektoratet

Publisert

#005

NHO Reiseliv mener det er beklagelig om Fiskeridirektoratet hasteinnfører en  forskrift  som forverrer rammebetingelsene og vanskeliggjør næringsgrunnlaget for en liten, men attraktiv næring i Nord-Norge.

Høringsutkastet foreslår at det skal være forbudt for hvalsafarifartøyer å oppholde seg nærmere enn 0,2 nautiske mil (ca. 370 meter) fra et fiskefartøy. Når det gjelder padle- eller dykkeaktivitet, foreslås det et avstandskrav på 0,4 nautiske mil (ca 740 meter). Dette vil i praksis føre til dykkeforbud i mange fjordarmer der det fiskes.  

– Dette skillet synes urimelig og unødvendig. Det er videre uklart hva den faglige bakgrunnen for en differensiering mellom ulike type aktører er, sier Bjørndal. 

NHO Reiseliv foreslår derfor en felles løsning basert på den gode erfaringen med dialog som aktørene har.  

– I tilfeller der det ønskes å oppholde seg eller dykke innenfor en radius av 0,2 nm fra et fiskefartøy som utøver fiske må det innhentes tillatelse fra fiskefartøyet. Da har vi en enhetlig og likebehandlende regel som heller ikke setter sperrer for et liten, men attraktiv næring. Fiskeridirektoratet trenger å ta disse aspektene inn over seg ved utforming av endelig forskrift, sier Bjørndal. 

– Det er heller ikke diskutert hva som skjer om et hvalsafari-fartøy var først i posisjon på et aktuelt sted, og fiskefartøyet kommer senere. Det kan ikke være slik at et fiskefartøy skal ha rett til å fortrenge en annen næringsdrivende som allerede er i gang med sin aktivitet, avslutter Bjørndal.   

Bør trekke forslag til forskrift 

NHO Reiseliv ønsker derfor at Fiskeridirektoratet trekker forslag til regulering av hvalsafari som næring. Innføres allikevel forskriften må direktoratet gå med på endringene de foreslår til den opprinnelige forskriften.  

Det finnes mellom 30 og 40 bedrifter som driver med hvalsafari i Norge. De fleste er medlemmer i NHO Reiseliv.  

– Det meldes om god kjennskap og dialog mellom bedriftene og fiskerinæringen og yrkesfiskere. Det er grunn til å stille spørsmål ved behovet for denne forskriften, da vår erfaring tilsier at det er svært få problemer knyttet til utøvelsen av hvalsafari i dag, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.  

Udokumenterte påstander om dyrevelferd 

Forskriften foreslår et generelt forbud mot å drive hvalsafari på en måte hvor hvalene fortrenges fra sitt naturlige habitat. Dette gjelder spesielt spermhvalen som skal være sensitiv mot lyder fra hurtiggående båter.  

Audun Rikardsen, professor i arktisk og marin biologi fra UiT Norges Arktiske Universitet, og Martin Biuw ved Havforskningsinstituttet mener påstandene ikke er forskningsmessig dokumenterte.  

– Under overskriften dyrevelferdsmessige aspekter fremmes det flere påstander som ikke er forskningsmessig dokumentert. Generelt baseres påstandene i innledningen på et fåtall eksempler fra et begrenset område. Det er stor tvil om hvor relevante disse begrensede eksemplene er i et bredere perspektiv, noe som er uheldig i en høringstekst, uttaler de.  

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: