Havfisketurisme

#205

Havfiske.

NHO Reiseliv er positive til lovendringer for havfisketurisme

Siste nytt

 1. Kvoter og bøtesatser

  Utførsel av fisk for gjester som har oppholdt seg ved registrerte turistfiskebedrifter er 18 kilo. Alt over dette anses som fiskesmugling og bøtelegges med 8000 kr pluss 200 kroner per kilo fisk eller fiskevare.

Bakgrunn

Regjeringen la i slutten av april 2017 fram en lovproposisjon om endringer i havressurslova. Det ene lovforslaget gir departementet nødvendige lovhjemler til både å kunne kreve registrering av virksomheter og rapportering av fangst.

Det andre forslaget går ut på å oppheve fiskeriforbudsloven og flytte de gjenværende forskriftene til havressurslova. Forslaget innebærer en forenkling av fiskeriregelverket ved at en unødvendig lov blir opphevet, og at aktuelle forskrifter blir oppdaterte og moderniserte.

Forslaget til forskriftsendringer vil ikke bli omtalt nærmere i lovproposisjonen, men fulgt opp av departementet dersom Stortinget vedtar nødvendige lovendringer. Forskriftene som skal utarbeides i etterkant av lovforslaget, forventer NHO Reiseliv må utformes slik at reguleringen må være enkel og praktisk å gjennomføre. Det kommende fangstrapporteringssystemet må gjøres på en enklest mulig måte, og at det kun rapporteres på det som er strengt nødvendig.

NHO Reiseliv ga sine høringsinnspill i denne saken i november 2016, og stilte seg positiv til endringene, men hadde også noen kritiske bemerkninger. NHO Reiseliv mener det er avgjørende at bransjen og bedriftene må tas med av Fiskeridirektoratet i utformingen av rapporteringen, og vil følge saken videre.

I høringsinnspillet vårt la vi blant annet vekt på følgende:

Departementet foreslo da at det opprettes et register over turistfiskevirksomheter som leier ut to eller flere fartøy. Dette innebærer at det blir et vilkår for å drive turistfiskevirksomhet at man er registrert, og på den måten får man en oversikt over antall bedrifter som finnes i dette segmentet. I tillegg til at man enkelt kan nå ut med informasjon til disse bedriftene om sikkerhet o.l. Dette mener NHO Reiseliv er positivt, men mener samtidig at det er viktig at Fiskeridirektoratet, som får i oppdrag å utarbeide registreringsskjemaet, utformer det på en mest mulig brukervennlig måte, og at skjemaet kan besvares ubyråkratisk og digitalt.

Hva gjelder rapporteringskravene som ble skissert, var stilte NHO Reiseliv spørsmål ved at det er virksomheten som står som ansvarlig å rapportere, og ikke fiskeren selv. Måten forslaget er utformet er det kun fisketuristene i mer ordnede former som vil bli registrert, og ikke de som reiser på egenhånd. NHO Reiseliv mener at alle fisketurister må ha muligheten til å rapportere, og ikke kun de som oppholder seg på registrerte fisketurismevirksomheter. Vi mener videre at det må være den enkelte fisketurist sitt ansvar å rapportere, men at en virksomhet har mulighet til å tilrettelegge for at rapporteringen gjøres enkelt, digitalt og riktig. Rapporteringen kan gjøres gjennom en applikasjon som hver enkelt fisketurist registrer seg på.

Det er viktig at systemet er brukervennlig, og at det testes noen runder før det rulles ut. NHO Reiseliv er gjerne behjelpelig med bedrifter som kan bidra inn i dette arbeidet. Dersom myndighetene mener det kun skal være virksomheten som skal stå som ansvarlig for rapporteringen, da må enkel og digital rapportering være en forutsetning.


Se også:

Dokumenter:

 1. Ringvirkninger av havfisketurisme i Norge

  Havfisketurismen bidrar til verdiskaping, aktivitet og arbeidsplasser langs hele norskekysten. Les høydepunktene og last ned rapporten Ringvirkninger av havfisketurisme i Norge her.

 2. Innspill til høring av forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2021

  NHO Reiseliv støtter Fiskeridirektørens forslag om at det avsettes 13 tonn til reiselivsbedriftenes kongerabbekvote i 2021. Her finner du våre innspill til Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fangst av kongekrabbe

 3. Forslag til ny forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer

  Opplevelser og aktiviteter på sjøen tilbys av mange av våremedlemmer både innenfor rib og havfisketurisme. NHO Reiseliv synes det er positivt at det gjøres en oppdatering, forenkling av ordlyden og forbedring av systematikken i forskriften.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

#havfiskeTwitterInstagram
nhoreiseliv.no/havfiske

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: