Siste oppdatering vedrørende kompensasjon

Publisert

Forskrift om kompensasjonsordningen som åpner 31. januar har kommet. Les de viktigste endringene og hele forskriften her.

Dette er nytt i kompensasjonsordningen
Varelager og svinn

Bedrifter som måtte stenge eller valgte å stenge på grunn av nasjonalt skjenkestopp, kan for perioden desember 2021 og januar 2022 få kompensert tapt varelager til anskaffeleskostnad, eksklusiv særavgifter. Merverdiavgift som er fradragsberettiget i merverdiavgiftsoppgjøret regnes ikke med i anskaffelseskostnaden. Det utbetales ikke støtte under 5000 kr. Tap som dekkes av forsikring dekkes ikke.

Det fastsettes også en prosentsats for normalt varesvinn som skal benyttes til å redusere anskaffeseskostnaden:

 1. Hvis søkeren i siste regnskapsår som ble avsluttet før 1. mars 2020, har bokført spesifiserte opplysninger om varesvinn, kan prosentsatsen settes til den prosentandelen som bokført varesvinn utgjorde av varekjøpet i regnskapsåret. Hvis bokført varesvinn og varekjøp er spesifisert på varetype, kan det benyttes egen prosentsats for hver varetype.
 2. Hvis søkeren ikke beregner prosentsatsen som nevnt i bokstav a, settes prosentsatsen til 7 prosent.
Krav om tilbakebetaling av tilskudd ved overskudd eller før utdeling (utbytte)

Det er kun tilskudd for faste uunngåelige kostnader, altså ikke varelagerkompensasjon, som kan kreves tilbakebetalt.

Bestemmelsen gjelder overskudd på minst 50 000 og det er foretaket blir bedt om å betale tilbake til beløpet som overstiger 50 000 kr og opp til tilskuddet for de aktuelle tilskuddsperiodene.

Slik regnes overskuddet for 2021 ut:

 • Tilskudd foretaket har mottatt for november og desember i 2021, inkludert for tapt varelager skal legges til.
 • Eventuelt negativt resultat før skattekostnad for 2020 skal trekkes fra.

For regnskapsåret 2022 skriver departementet:

Det skal gjøres følgende justeringer for regnskapsår som avsluttes 31. desember 2022:

 1. eventuelt tilskudd foretaket har mottatt etter denne forskriften for tilskuddsperiode november og desember i 2021, inkludert for tapt varelager etter § 3-6, skal trekkes fra,
 2. eventuelt negativt ordinært resultat før skattekostnad som foretaket hadde dersom regnskapsåret 2020 og 2021, samt tilskudd nevnt i bokstav b i ovenfor, legges sammen, skal trekkes fra.

For foretak med avvikende regnskapsår skal bokstav a ii gjelde regnskapsår som avsluttes i 2021, og bokstav b ii gjelde for regnskapsår som avsluttes i 2022.

Er tilskudd utbetalt til konsern som har søkt tilskudd samlet som om konsernet var ett foretak, skal overskudd beregnes for det enkelte foretaket. Foretaket er kun ansvarlig for tilbakebetaling av sin andel av tilskuddet.  Tilbakebetalingsplikten oppstår og gjelder for det enkelte foretak, og er uavhengig av eventuell tilbakebetalingsplikt for øvrige foretak i konsernet.

Utbyttebegrensning

Foretakene kan ikke foreta følgende disposisjoner før det har tilbakebetalt tilskudd tildelt for perioder fra og med november 2021 og frem til 31. desember 2023:

 1. vedtak om eller utbetaling av utbytte, eller vedtak eller gjennomføring av andre disposisjoner som skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter aksjeloven eller allmennaksjeloven §§ 8-1,
 2. vedtak om eller gjennomføring av utdelinger etter selskapsloven § 2-26 tredje ledd,
 3. vedtak om eller gjennomføring av disposisjoner etter samvirkeforetakslova §§ 27 til 30, jf. samvirkelova § 26,
 4. gjennomføring av andre disposisjoner som etter skatteloven § 10-11 skal regnes som utbytte, eller
 5. utdeling etter aksjeloven eller allmennaksjeloven §§ 16-9, utdeling etter at boet er tilbakelevert etter aksjeloven eller allmennaksjeloven §§ 16-18, eller utdeling etter samvirkeforetakslova § 135.

 

Les hele forskriften her 

Se oversikt over alle støtteordninger her

Søk kompensasjon her fra 31. januar 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: