Samordning av skiltpolitikk for reiseliv, mellom Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet

Brevet ble sendt til Nærings- og handelsdepartementet den 12.11.13 og inneholder følgende:

Samordning av skiltpolitikk for reiseliv, mellom Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet

Norge trenger en samferdselspolitikk hvor også reiselivets transportutfordring i større grad legges som premiss for prioriteringene som gjøres. Det er behov for en bedre samordning av regjeringens samferdsels- og reiselivspolitikk enn det næringen opplever i dag.

NHOs Reiselivsråd, representerer de fire reiselivsrelaterte landsforeningene i NHO-fellesskapet; NHO Reiseliv, NHO Transport, NHO Luftfart og NHO Sjøfart, la i desember 2010 frem Reiselivets Samferdselsløft. Dette ligger vedlagt. Reiselivets Samferdselsløft var NHOs Reiselivsråds innspill til fylkenes regionale planstrategier og Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023. Hovedmålet er en bedre integrering av reiseliv i samferdselspolitikken og det foreslås konkrete mål og tiltak på samferdselsområdet for videre vekst og lønnsomhet i reiselivsnæringen.

En av utfordringene vi belyser i dokumentet er mangelfull skilting til viktige destinasjoner og reiselivsbedrifter, som blir et hinder for at disse besøkes. Utvikling og gjennomføring av en nasjonal skiltpolitikk for reiselivet vil etter vår vurdering bidra til øke tilgjengeligheten til viktige destinasjoner.

Vi ønsker å trekke frem et konkret eksempel Vesterålen Sjøhus, Sjøhushotellet på Sortland. I august i år henvendte de seg til Statens Vegvesen for å få satt opp skilt som viser vei til sin bedrift. Brev følger vedlagt. I brevkorrespondansen mellom bedrift og Statens Vegvesen påpekes det ulik skiltingspraksis av Statens Vegvesen. Synlighet i form av skilting langs veier er avgjørende for de fleste reiselivsbedrifter, og en ulik praksis fører til en konkurransevridning til andre bedrifter i området. Vi ber konkret om at denne saken ses på nytt.

Dette er en sak som gjelder både Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet og er et eksempel på at det er et behov for større samordning mellom disse to departementene, enn det det er i dag.

 

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Vedlegg: Reiselivets Samferdselsløft
Brevkorrespondanse Vesterålen Sjøhus og Statens Vegvesen

 

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: