Eksempel på skilting til overnattingssted.

9 av 10 reiselivsbedrifter sier mangelfull skilting til bedriften er hemmende. NHO Reiseliv mener hovedregelen må være at reiselivsbedrifter skal ha lov til å sette opp skilt til egen bedrift.

Siste nytt om saken:

Argumentasjon

Nesten alle reiselivsbedrifter opplever utfordringer med dagens skiltregelverk og praksis, viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for NHO Reiseliv. Reiselivsbedriftenes erfarer at det like ofte er selve praktiseringen av dagens regelverk, som selve utformingen av regelverket, som er en utfordring.

NHO Reiseliv mener at hovedformålet med å endre skiltregelverket må være en klar forenkling for hoteller og andre reiselivsbedrifter som er avhengig av at kunden finner veien til reisemålet. Det er et stort forbedringspotensial i selve utøvelsen av regelverket, hvor endringer vil gagne både næringsliv og det offentlige.

Hovedregelen må være at bedriften får lov til å skilte til egen virksomhet.  Dersom Vegdirektoratet unntaksvis sier nei, bør etaten plikte å foreslå alternative skiltplasseringer. 

Reiselivsnæringen skiller seg fra annen næringsvirksomhet ved at mange av kundene ofte er tilreisende som ikke er kjent i området. I tillegg er mange på gjennomreise. For dem vil valget av stoppested i større grad være basert på tilfeldigheter. At det er skiltet til nærliggende bedrifter vil i slike tilfeller være avgjørende.

Dette ønsker NHO Reiseliv

Mindre skjønn og forskjellsbehandling

Utfordringen for reiselivsnæringen er i mange tilfeller for stor grad av tolkning og ulik praktisering av skiltregelverket, ikke selve utformingen av regelverket. Samtidig er regionale forskjeller i skiltpraksisen en kilde til frustrasjon i næringen.

 
Bedre kommunikasjon

Det er særs viktig at Vegdirektoratet sprer kunnskap om vurderingene som ligger til grunn for både innvilgelse og avslag av skiltsøknader.  At bedriftene får klare tilbakemeldinger er avgjørende. I tillegg mener NHO Reiseliv at det må være en oppgave for Vegdirektoratet å skissere alternative løsninger.

NHO Reiseliv mener Vegdirektoratet også i større grad må kunne veilede bedriftene. Om ikke bedriften kan få akkurat det skiltet den ønsker, så er det gjerne mulig å kunne finne en mellomløsning, som vil være bedre enn utgangspunktet. NHO Reiseliv kjenner til eksempler hvor Vegdirektoratet har gitt avslag på en bedriftssøknad om å få sette opp skilt, men hvor det ville vært mulig å få en annen type skilt. Tilbakemeldingen fra Vegdirektoratet i dette tilfellet var at det var ikke det bedriften konkret søkte om. Det mener NHO Reiseliv er en næringsfiendtlig tilnærming.

Skjema-maler digitalt tilgjengelig og elektronisk behandling

Digital tilgjengelighet og elektronisk saksbehandling er et viktig forenklingstiltak som vil effektivisere saksgangen.
NHO Reiseliv etterlyser standardiserte skjema,  både søknads- og klageskjema, som gjelder for hele landet. Det vil hjelpe bedriftene med å levere en korrekt utfylt og fullstendig søknad. På den måten unngår bedriften lang behandlingstid på grunn av manglende informasjon. NHO Reiseliv mener også at standardisering av skjema vil kunne bidra til å sikre mer likebehandling av bedrifter. 

 
Økt forutsigbarhet

Å ha mest mulig forutsigbarhet er generelt viktig for næringslivet. Det gjelder også muligheten til å få satt opp skilt til egen bedrift. For mange reiselivsbedrifter er det helt avgjørende med et skilt som viser vei til bedriften. Både fordi man på den måten reduserer risikoen for at den reisende kjører feil og fordi det øker sannsynligheten for at bedriften får «drop in»-reisende.

Bedrifter har opplevd å ikke få satt opp skilt fordi det ikke finnes midler på søknadstidspunktet. Følgelig har bedriftene måttet vente til nye budsjettmidler er på plass, som igjen kan føre til store inntektstap for bedriften. Det fører med seg unødvendig uforutsigbarhet som NHO Reiseliv mener bør unngås. Flere bedrifter som har søkt om skilting, har opplevd svært lang behandlingstid hos Statens Vegvesen. For å sikre forutsigbarhet for søkeren mener NHO Reiseliv at Statens Vegvesen bør innføre frister for sine saksbehandlere i skiltsøknader.

 

Videre samarbeid

NHO Reiseliv vil svært gjerne ha fortløpende kontakt med Vegdirektoratet om skilting,  og bistå med bransjekunnskap.  NHO Reiseliv mener Vegdirektoratet i større grad enn i dag bør gjennomgå hvilke skilt som står hvor. I samråd med reiselivsnæringen bør Vegdirektoratet prioritere hvilke skilt som skal stå og hvilke som eventuelt bør fjernes. Det finnes eksempler på at nye hoteller ikke har fått sette opp skilt med den begrunnelse at «skiltkvoten» er brukt opp. I de nevnte eksemplene har «skiltkvoten» vært fylt opp av skilter til frisørsalonger og kattepensjonater. NHO Reiseliv mener det er uakseptabelt at skiltpraksisen får slike utslag. Det kan unngås ved at næringen og Vegdirektoratet har dialog jevnlig.  

Viktige dokumenter: 

#skilting: Twitter
nhoreiseliv.no/skilting

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: