Innføring av krav for brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser utsatt

Nyhet, Camping

Publisert

Campingvogner sett ovenfra.

Her finner du NHO Reiselivs svar til Direktoratet for byggkvalitets høring om forslag om endringer i TEK17 § 11-6: Tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

I mai i år ble det klart at kommunaldepartementet utsatte innføringen av nye krav til brannvern og avstander på campingplasser på ubestemt tid. Regelverket skulle egentlig gjelde fra 1.7.2019. Utsettelsen ble bl.a. begrunnet i flere konkrete innspill og innvendinger som hadde kommet i høringssvarene.

Siden utsettelsen ble kjent har NHO Reiseliv flere ganger vært i kontakt med departementet om hva som skjer. Svaret vi har fått er at man fortsatt jobber med avklaring av flere spørsmål, men at departementet skal kontakte oss om de ønsker konkrete innspill. NHO Reiseliv har nylig sendt en henvendelse til statssekretær Vikre for en oppdatering om siste nytt. Vikre gikk nylig av og vi har derfor sendt saken videre til den nye statssekretæren Staahle og avventer svar.

NHO Reiseliv har vært tungt involvert i utviklingen av regelverket, og var med i «Konsensusgruppen for etablering av revidert regelverk vedrørende brannvern på campingplasser», som ga sin rapport 27.11.2015. Vi er glade for at det nå endelig ser ut til å komme på plass et nytt regelverk som følger flere av anbefalingene fra Konsensusgruppen.

Det er imidlertid noen momenter fra Konsensusgruppen som vi mener kunne vært tatt med i endelig forslag til regelverk. I tillegg er det noen uklarheter i det nye regelverket som må komme på plass eller oppklares. 

Oppsummert er vårt hovedsynspunkt som følger:

  • NHO Reiseliv mener 4-metersgrensen mellom hver campingenhet er ok for nyetablerte plasser og gir forutsigbarhet for bransjen.

  • NHO Reiseliv viser til statssekretær Torleif Vikres uttalelser på Campingkonferansen i mars 2019, hvor han presiserte følgende: «Regelverksendringen får ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at regelverksendringen ikke omfatter campingenheter som allerede er lovlig plassert på campingplasser når endringene trer i kraft. Derimot vil endringene få betydning for nye plasseringer og oppføringer av campingenheter, samt ved omstruktureringer og nyetableringer av campingplasser.» NHO Reiseliv legger derfor til grunn at plasser som er lovlige i dag (3-meterskrav for campingvogn med fortelt) vil fortsette å være det etter at det nye regelverket har trådt i kraft.

  • Det vil være utfordringer med regler for overgang mellom gammelt og nytt regelverk som bør klargjøres.

Dette er en kort oppsummering av våre hovedsysnpunkt. Du kan lese hele NHO Reiselivs Høringssvar om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser her. 

Camping er en bransje i vekst som satser sterkt på kvalitet, opplevelser og nye kundegrupper. Campingbedriftene bidrar til stor verdiskaping lokalt og regionalt. Les mer om campingbransjen

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: