NHO Reiseliv

Innhold

Brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

Campingvogner sett ovenfra.

Her finner du NHO Reiselivs svar til Direktoratet for byggkvalitets høring om forslag om endringer i TEK17 § 11-6: Tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

NHO Reiseliv har vært tungt involvert i utviklingen av regelverket, og var med i «Konsensusgruppen for etablering av revidert regelverk vedrørende brannvern på campingplasser», som ga sin rapport 27.11.2015. Vi er glade for at det nå endelig ser ut til å komme på plass et nytt regelverk som følger flere av anbefalingene fra Konsensusgruppen.

Det er imidlertid noen momenter fra Konsensusgruppen som vi mener kunne vært tatt med i endelig forslag til regelverk. I tillegg er det noen uklarheter i det nye regelverket som må komme på plass eller oppklares. 

Oppsummert er vårt hovedsynspunkt som følger:

  • NHO Reiseliv mener 4-metersgrensen mellom hver campingenhet er ok for nyetablerte plasser og gir forutsigbarhet for bransjen.
  • NHO Reiseliv viser til statssekretær Torleif Vikres uttalelser på Campingkonferansen i mars 2019, hvor han presiserte følgende: «Regelverksendringen får ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at regelverksendringen ikke omfatter campingenheter som allerede er lovlig plassert på campingplasser når endringene trer i kraft. Derimot vil endringene få betydning for nye plasseringer og oppføringer av campingenheter, samt ved omstruktureringer og nyetableringer av campingplasser.» NHO Reiseliv legger derfor til grunn at plasser som er lovlige i dag (3-meterskrav for campingvogn med fortelt) vil fortsette å være det etter at det nye regelverket har trådt i kraft.
  • Det vil være utfordringer med regler for overgang mellom gammelt og nytt regelverk som bør klargjøres.

Dette er en kort oppsummering av våre hovedsysnpunkt. Du kan lese hele NHO Reiselivs Høringssvar om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser her. 

Camping er en bransje i vekst som satser sterkt på kvalitet, opplevelser og nye kundegrupper. Campingbedriftene bidrar til stor verdiskaping lokalt og regionalt. Les mer om campingbransjen

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: