Innspill til høring av forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2021

NHO Reiseliv støtter Fiskeridirektørens forslag om at det avsettes 13 tonn til reiselivsbedriftenes kongerabbekvote i 2021. Her finner du våre innspill til Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fangst av kongekrabbe

NHO Reiseliv vil innledningsvis understreke betydningen av at kvotebehov for 2021 preges av den usikkerheten som koronapandemien medfører. NHO Reiseliv støtter Fiskeridirektørens forslag om at det avsettes 13 tonn til reiselivsbedriftenes kongerabbekvote i 2021.

Med bakgrunn i den usikkerhet som foreligger i markedet grunnet koronapandemien mener NHO Reiseliv at restkvote/ikke opptatt kvote (ti tonn) i 2020 pga av covid 19 overføres til 2021 dersom det blir behov for det.

NHO Reiseliv vil også påpeke at det er positivt at Fiskeridirektoratet har hensyntatt vårt innspill i forrige års høring om å endre begrepet «turistfiske etter kongekrabbe» til «avsetning til turistfiske og reiselivsbedrifter». For å finne en enda mer presis formulering i fht at det er reiselivsbedriftene som benytter seg av kongekrabbekvoten i sin produksjon av opplevelser vil vi med dette foreslå begrepet «reiselivsbedriftenes kongekrabbekvote» som framtidig benevnelse.

Det veldagte høringssvaret ble sendt til Fiskeridepartementet 20. november 2020 som svar på mottatt høringsbrev av 09.10.2020, og inkluderer NHO Reiselivs svar på spørsmål som inkludert i høringen. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: