Praktisk informasjon om streiken

Følgende er nyttig å vite dersom din bedrift er rammet er streik.

 

Kan streikevakter nekte folk å møte på jobb eller hindre leveranser?

Streikevakter har ikke lov å nekte noen å møte på jobb eller hindre leveranser til hotellet. Se lov om boikott:

Lov om boikott

§ 2. Boikott er rettsstridig:

a) når den har et rettsstridig formål eller ikke kan nå sitt mål uten å føre til et rettsbrudd;

b) når den blir foretatt eller holdt vedlike ved rettsstridige midler eller på en unødig opphissende eller krenkende måte eller ved usanne eller misvisende opplysninger;

c) når den vil skade vesentlige samfunnsinteresser eller virke utilbørlig, eller når det ikke er noe rimelig forhold mellom den interesse som skal fremmes ved boikotten og den skade som den vil føre med seg;

d) når den blir foretatt uten at den som boikotten er rettet mot har fått rimelig varsel, eller uten at det på forhånd overfor ham og dem som en boikottoppfordring er rettet til, er gjort fyllestgjørende rede for grunnen til boikotten.

Lov om boikott (lovdata.no)

Hvem er i streik? Hvilke bedrifter er berørt?

Det er arbeidstakere som organiserte seg i Fellesforbundet før plassoppsigelsen 6. april 2016, og som er ansatt i bedrifter som er bundet av Riksavtalen, som er tatt ut i streik.

Arbeidstakere som organiserte seg etter at plassoppsigelsen ble meddelt, det vil si 6. april 2016 eller senere, omfattes ikke av streiken. Det samme gjelder arbeidstakere som har organisert seg etter at streiken startet.

Arbeidstakere som melder seg ut av sin organisasjon etter at streiken er inntrådt, vil likevel være omfattet av konflikten.

Hvem kan jobbe?

Uorganiserte arbeidstakere og andre som ikke uttrykkelig er tatt ut i streik, har både rett og plikt til å fortsette å utføre sitt arbeid i henhold til arbeidsavtalen, med mindre de blir permittert. Dette er ikke streikebryteri. Det vil kunne innebære at arbeidstakeren må godta en viss omdisponering av arbeidsoppgaver som følge av streiken, men bare så lenge dette ligger innenfor arbeidsavtalen.

Eier av bedriften og hans/hennes nærmeste familie kan søke å avverge virkningen av streiken ved eget arbeid uten å kunne beskyldes for streikebryteri.

Daglig leder og overordnede arbeidstakere kan utføre arbeid som ligger inn under deres eget ansvarsområde. Dette gjelder selv om arbeidet vanligvis utføres av de streikende. En økonomidirektør vil for eksempel kunne betale regninger og sørge for lønnsutbetaling til de som ikke er i streik, selv om dette normalt gjøres av de som er i streik.

Avdelingsledere, som for eksempel kjøkkensjef, restaurantsjef og resepsjonssjef, faller ikke inn under Riksavtalens omfangsbestemmelse, og har således rett og plikt til å fortsette sitt arbeid. Dette gjelder selv om avdelingslederne er organiserte i Fellesforbundet.

Lærlinger er omfattet av plassoppsigelsesvarselet av 6. april. Dermed er også organiserte lærlinger omfattet av streiken. Bedrifter som har redusert drift som følge av streiken, bes ta hensyn til de uorganiserte lærlingene med tanke på deres læresituasjon.

Ekstrahjelper som ikke var satt opp på vakt med streiken for øye, kan jobbe. Men de skal da kun ta den vakt de var satt opp på. Vær bevisst at ekstrahjelper ikke skal overta arbeidet til organiserte som er i streik.

Hva er streikebryteri?

Dette er streikebryteri:

1. Arbeidstaker som er i streik, men som gjenopptar arbeidet til tross for at streiken ikke er avsluttet.
2. Arbeidstakere som overtar arbeidet til en arbeidstaker som er i streik.

Kan ledere streike?

NHO Reiseliv presiserer at ledere ikke har anledning til å streike. Noen påstår at alle som er organisert i Fellesforbundet, omfattes av streiken. Dette er feil når det gjelder ledere som resepsjonssjefer, kjøkkensjefer og restaurantsjefer. Det er kun Fellesforbundets medlemmer innenfor Riksavtalens område som er omfattet av streiken. Les mer om ledere og streik her

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: