MVA på overnattingstjenester

Oversikt over overnattingsmoms, fordelingsnøkler for pensjonspriser og ulike momssatser som gjelder for ulike tjenester tilknyttet romutleie.

Hvilke moms-satser gjelder for overnattingstjenester?

Etter merverdiavgiftsloven § 5-5 skal det beregnes 12 % mva på omsetning av tjenester som gjelder utleie av:

  • rom i hotellvirksomhet og lignende virksomhet
  • fast eiendom til camping
  • utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom.
  • hotellers utleie av lokaler til konferanser og møter mv

Dette medfører at hotell, pensjonat, campingplasser og lignende overnattingsbedrifter får fullt fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til rommene, mot at det beregnes 12 % mva ut til gjestene.

Merk: Forretningsreisende med avgiftspliktig virksomhet innrømmes fradragsrett når det gjelder overnattingstjenestene (ikke bespisningen), så sant hotelloppholdet er i forbindelse med den avgiftspliktige virksomheten.

Privatpersoner oppnår som vanlig ingen fradragsrett for inngående mva.

Med "utleie av fast eiendom til camping" har Skattedirektoratet lagt til grunn at det må være tilrettelagt for plassering av campingvogner/oppsetting av telt, samt at det bl.a. er tilgang til en strømkilde og adgang til å benytte toaletter/dusj.

Avgiftsplikten er uavhengig av lengden på det enkelte leieforhold, slik at f.eks. langtidsutleie av plass til campingvogner, omfattes av avgiftsplikten.

Fradragsrett for forretningsreisende med avgiftspliktig virksomhet

Forretningsreisende med avgiftspliktig virksomhet innrømmes fradragsrett når det gjelder overnattingstjenestene (ikke bespisningen), så sant hotelloppholdet er i forbindelse med den avgiftspliktige virksomheten. Privatpersoner oppnår som vanlig ingen fradragsrett for inngående mva.

Pensjonspriser

Tidligere forskrift nr. 74 til merverdiavgiftsloven om fordeling av pensjonspriser i hoteller og andre herberger mellom avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning (nå merverdiavgiftsforskriftens § 5-5), har vært på høring med forslag om bl.a. obligatoriske fordelingsnøkler. NHO Reiseliv sendte et høringssvar 14.11.2008. Saken er siden stilt i bero hos Skattedirektoratet, visstnok i påvente av tilføring av ressurser.

Per i dag er reglene følgende: Bruttopensjonsprisen kan fordeles med 45 % på omsetning med alminnelig sats (25 % mva) og 55 % på omsetning med redusert sats (12 % mva) ved helpensjon og hhv. 30 % og 70 % ved halvpensjon.

Forutsetningen ved å benytte disse fordelingsnøklene er at den avgiftspliktige delen dekker råvarekostnader, lønnskostnader og andre variable kostnader i forbindelse med produksjon og salg av mat, og dessuten gir et rimelig bidrag til dekning av faste kostnader og fortjeneste.

NB! Måltidene kan bestå av matpakke eller annen lettere servering! Med mindre frokostkalkylen tar høyde for at gjestene kan smøre seg en enkel matpakke, anbefaler vi imidlertid at frokosten "løftes ut" av fordelingsnøkkelen og at man heller tar særskilt betalt for denne etter en egen kalkyle. Matpakken skal beregnes med 14 % mva.

Dersom man ikke benytter fordelingsnøklene, skal fordelingen skje på grunnlag av kalkyle. Kalkylene skal oppbevares sammen med regnskapet. Frokost skal alltid kalkuleres.

Vi opplever hyppige kontroller fra fylkesskattekontorene rundt i landet når det gjelder frokostkalkyler. Husk at kalkylene skal ta hensyn til råvareverdien, samt et rimelig tillegg som nevnt ovenfor.

MVA ved utleie av lokaler med og uten servering

Hoteller, campingplasser og andre avgiftspliktige virksomheter som leier ut lokaler til konferanser og møter m.v., skal beregne 12 % mva også på denne utleien. Etter dette anser man at hele hotellet som sådan er innenfor avgiftsområdet.

Når det imidlertid gjelder utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering, skal det beregnes 25 % mva.

Hoteller mv. som leier ut lokaler må avgjøre konkret om det foreligger utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering slik at 25 % mva skal benyttes, eller om det bare leies ut møtelokaler med en underordnet servering. Dersom serveringen er beløpsmessig underordnet, skal leien av lokalene beregnes med 12 % mva, mens det skal beregnes 25 % mva på vederlaget for servering.

Rene kurs- og konferansesentra, som ikke drives i tilknytning til hoteller m.v., skal ikke beregne merverdiavgift av lokalleien. Unntak gjelder også her for utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering, forutsatt at serveringstjenesten beløpsmessig ikke er av underordnet betydning. Det er videre en forutsetning for avgiftsplikt at utleier av lokalene står for serveringen. Mer normalt er kanskje at slike konferansesentra har tilbud om lunsjservering. Det skal i så fall beregnes med 25 % merverdiavgift.

MVA for ytelser som ses som naturlig ledd i romleien ( f.eks. basseng / trimrom)

Ytelser som etter sin art er unntatt avgiftsplikt, vil kunne falle innenfor 12 %-satsen, dersom de anses som et naturlig ledd i romutleien, og det ikke kreves særskilt vederlag for ytelsen. Adgang til svømmebasseng og trimrom vil her være et typisk eksempel.

Dersom det tas særskilt betalt for tjenestene, skal det som utgangspunkt skje en fordeling av inngående avgift på anskaffelser som dels brukes innenfor den avgiftspliktige virksomheten og dels utenfor. Det skal imidlertid ikke foretas en fordeling dersom den unntatte omsetningen normalt ikke overstiger 5 % av den samlede omsetningen. Hvis et hotell tilbyr overnattingsgjester tilgang til svømmebasseng som ledd i romutleien, samtidig som det tas vederlag fra andre gjester, skal inngående avgift fordeles dersom omsetning av rett til å benytte svømmebassenget overstiger 5% av samlet omsetning av romutleie og rett til å benytte bassenget.

Hva som anses som omsatt som et naturlig ledd i romutleien må vurderes objektivt. Departementet har uttalt i Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) at for eksempel rett til å spille golf ikke kan anses omsatt som et naturlig ledd i romutleien. Dette vil i følge departementet også gjelde et s.k. "golfhotell".

MVA ved fakturering av strøm, "dusjpenger", poletter o.l.

For spesielt campingplasser, er det spørsmål om hvordan disse tjenestene skal vurderes avgiftsmessig.

Når det gjelder strøm, er det mange campingplasser som har egne strømuttak tilknyttet hver enkelt vognplass. Dersom dette faktureres særskilt, antas at strømforbruket til gjesten skal faktureres med 25 % mva. Dersom imidlertid utleien inkluderer strøm (på lik linje som romutleie i hotell inkluderer bruk av strøm), skal 12 % mva legges til grunn på det samlede leiebeløpet.

Det samme vil gjelde for salg av "dusjpenger"/polletter. Dersom polletter selges og faktureres særskilt og ikke er inkludert i utleien av campingplass, vil salget være avgiftspliktig og skal faktureres med 25 % mva. Dersom polletter og bruk av sanitæranlegg er inkludert i utleien, skal 12 % mva legges til grunn.

Mva på formidlingstjenester

Formidling av romutleie i hotellvirksomhet mv., samt formidling av utleie av fast eiendom til camping og hytteutleie, skal avgiftsberegnes med 12 %.

Formidling av boligutleie og private hytter til utleie, skal avgiftsberegnes med 25% mva.

 

 

Se også:

Medlem med juridisk spørsmål?

Medlem med juridisk spørsmål?

Send gjerne en e-post, så blir du kontaktet av en av våre advokater så snart som mulig. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: