Økt reiselivsmoms i 2018

I 2018 økte reiselivsmomsen fra 10 til 12 prosent. Her kan du lese om hvilke konsekvenser dette får for bedriftene.

Merverdiavgiftsatsen på reiselivstjenester økte fra 10 til 12  prosent fra 1. januar 2018. Denne merverdiavgiftsatsen berører alle overnattingstjenester og formidling av disse, samt persontransport og formidling av persontransporttjenester, som omfatter blant annet buss, bane, tog, drosjer, fly og skiheiser. Videre berøres kino, museer, adgang til fornøyelsesparker og billetter til idrettsarrangement og formidling av disse tjenestene.

Konsekvenser for bedriftene

Bedriftene må legge 12 prosent merverdiavgift på fakturaen som innbetales til staten. Det gjøres ingen endringer når det gjelder fradragsrett for inngående merverdiavgift. Bedriftene har fortsatt full fradragsrett for den merverdiavgiften som fakturaen angir.

Eksempel

Et hotellrom koster 1000 kr. Før 2018 ble det lagt 10 prosent merverdiavgift på prisen, og gjesten måtte betale 1100 kr. Fra 1. jan 2018 er satsen økt til 12 prosent, og gjesten må betale 1120 kr. Hotellet sitter fortsatt igjen med 1000 kr, men gjesten må betale 20 kr mer. Et annet alternativ er at hotellet ikke øker prisen til gjesten, men selv får lavere inntjening på grunn av økt moms.

Forskuddsfakturering

Etter merverdiavgiftsloven § 22-1 første ledd skal merverdiavgift beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for leveringen og uttaket. Av bokføringsforskriften § 5-2-6 følger at ved omsetning av persontransporttjenester, adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og idrettsarrangementer kan salgsdokument utstedes før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år. Leveringstidspunktet er avgjørende for hvilken sats som skal anvendes og faktureringstidspunktet er avgjørende for periodiseringen av merverdiavgiften.

I Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 avsnitt 8.2 uttaler departementet at «[a]vgiftsmyndighetene vil gi nærmere retningslinjer om avgiftsberegningen for ytelser som ble betalt før satsøkningen ble vedtatt, men der tjenesten helt eller delvis ytes etter dette tidspunktet. Dette er for eksempel aktuelt for tjenester som leveres til innehavere av periodebilletter, sesongkort ol.»


Slik vil Skatteetaten praktisere reglene


1. Billetter med inntil 30 dagers varighet

Det skal ikke kreves betaling eller etterfakturering av utgående merverdiavgift for billetter med inntil 30 dagers varighet som selges før 1. januar 2018 og der tjenesten delvis leveres etter 31. desember 2017. Dette vil i første omgang omfatte persontransporttjenester.


2. Én og samme persontransporttjeneste

Det skal beregnes merverdiavgift med en sats på 12 prosent på persontransporttjenester som påbegynnes før 1. januar 2018 og som avsluttes etter dette tidspunktet. Det er en forutsetning at det dreier seg om én og samme transporttjeneste.


3. Billetter med mer enn 30 dagers varighet

Når billetter med mer enn 30 dagers varighet som årskort, sesongkort mv., selges før 1. januar 2018, og hele tjenesten leveres i 2018, må selger innberette utgående merverdiavgift med en sats på 12 prosent. Dersom tjenesten også leveres i 2017, må det foretas en skjønnsmessig fordeling mellom satsene.


4. Idrettsarrangementer

Ved salg av inngangsbilletter i 2017 til et idrettsarrangement som avholdes i 2018 og som ikke er omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-8, må selger innberette utgående merverdiavgift med en sats på 12 prosent.


Til pkt. 3 og 4

Er det inngått kontrakt om levering før en økning av merverdiavgiftssatsen, plikter mottaker å betale et tillegg motsvarende den forhøyede satsen, jf. merverdiavgiftsloven § 22-1 annet ledd. Selgeren kan imidlertid velge å ta kostnadene ved den økte satsen selv, dvs. at selger ikke krever den økte satsen av kjøper, men innbetaler det fulle merverdiavgiftsbeløpet til staten.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: