Endringer i differensiert arbeidsgiveravgift rammer skiheiser og reiselivsbedrifter med egen transport

Publisert

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å endre dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift. For NHO Reiselivs medlemmer vil dette ramme skiheiser og bedrifter som tilbyr transport, lokalisert i kommuner med differensiert arbeidsgiveravgift.

De foreslåtte endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften, og det som går på at hele transportsektoren ekskluderes fra ordningen, vil ramme flere av NHO Reiselivs medlemmer.

At transportsektoren ekskluderes fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, innebærer at bedrifter som driver transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser rammes av de nye retningslinjene.  NHO Reiseliv har flere medlemmer innenfor dette segmentet, og i all hovedsak skiheiser, både store som små. Innenfor dette segmentet er det mange driver som på marginen, og en økning i avgiften vil kunne få negative konsekvenser for driften.

NHO Reiseliv stiller seg uforstående til at denne segmentdelen rammes av forslaget. NHO Reiseliv mener at denne delen bør unntas av bestemmelsen, da taubaner, kabelbaner og skiheiser heller kan karakteriseres som opplevelsesbedrifter fremfor transport.

Endringene innebærer at bedrifter som har aktiviteter som dels omfattes av ordningen, må benytte full sats på disse. Altså forutsettes det at bedriften etablerer et klart regnskapsmessig skille som gjør at det kan fordele lønnskostnadene, hvis ikke risikerer man å måtte betale full sats ved beregningen av arbeidsgiveravgift på alle lønnskostnadene. For reiselivsnæringen vil dette si at hvis man som hotell tilbyr gjestene å hente/bringe de fra f.eks. en flyplass eller bussholdeplass med bil eller buss, grunnet et dårlig kollektivtilbud i området, så må bedriften beregne hvor stor andel den jobben utgjør av lønnskostnadene og da skille dette ut i et eget regnskap. Om bedriften ikke gjør denne beregningen, risikerer den å måtte betale full avgift for alle ansatte, ved et eventuelt bokettersyn. Det samme vil gjelde opplevelsesbedrifter som f.eks. tar med seg gjestene på elgsafari, eller for å se nordlyset, hvor en del av turen er å bli kjørt til et bestemt punkt, men hvor transportdelen kun utgjør en liten del av driften.

NHO Reiseliv mener at denne praksisen er særdeles byråkratiserende. Dette vil kreve store ressurser fra bedriftens side, både med tanke på beregning av andel og det å føre et ekstra regnskap. NHO Reiseliv mener at et eventuelt transporttilbud hos en reiselivsbedrift som oftest er forholdsvis liten sammenlignet med resten av driften og mener det vil utgjøre en unødvendig stor kostnad for bedriften å føre et eget regnskap. Det at bedriften risikerer å måtte betale full avgift for alle ansatte hvis dette ikke føres, mener NHO Reiseliv er en uforholdsmessig streng straff og vil være en svært tøff kostnad for bedriften å bære.

NHO Reiseliv er sammen med NHO i dialog med myndighetene for å avdempe virkningene av at flere sektorer blir tatt ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Les spørsmål og svar om differensiert arbeidsgiveravgift på regjeringens nettsider.

Se også:

Får tilbake reduserte satser for transport og energi (09.06.2017) 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: