Vaktvirksomhet

Reglene om vaktvirksomhet skal bidra til å ivareta tryggheten til publikum og vaktene selv.

Reglene for vaktvirksomhet trådte i kraft 1. april 2012.

Vaktvirksomhetsforskriften gir nærmere regler om utdanning, om søknad om tillatelse til å utøve vaktvirksomhet, om vandelskrav, rapportering og kontroll m.m. Hva som ligger i egenvakthold er også nærmere avklart. Vaktvirksomhetsforskriften fastslår blant annet at tjenester som har service og ivaretakelse av gjester som hovedformål, ikke faller inn under loven.

Forskriften utdyper vaktvirksomhetslovens utdanningskrav for vektere og gir rom for et eget utdanningsløp for ordensvakter. En ordensvakt er en godkjent person som er ansatt i serveringsbedriften som utfører vakthold, og egenvakthold innebærer at serveringsbedriften står for vakthold med egne ansatte. En vekter er en godkjent person ansatt i et registrert og godkjent vaktforetak.

Vandelskravet for tillatelser etter vaktvirksomhetsloven stiller krav om tilfredsstillende vandel også for eiere og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten. Det stilles også krav til informasjonsflyt og til politiets kontrollvirksomhet.

Egenvakthold

Egenvakthold er i lovens § 2 definert som vakttjenester av egen privat eiendom og egne statlige og kommunale eiendommer, med tilliggende bygninger og ansatte, så lenge vaktholdet utføres av virksomhetens egne ansatte. Ifølge lovforarbeidene omfattes også en del vaktordninger som praktiseres bl.a. innenfor deler av reiselivsnæringen, f.eks. ordensvakter/dørvaktfunkjsoner.

Hva slags vakthold rammes ikke av reglene?

I lov om vaktvirksomhet heter det at loven ikke gjelder for vaktoppdrag som utføres sporadisk og har lite omfang, med mindre politiet setter som vilkår at vakttjenesten av sikkerhetsmessige grunner skal utføres av godkjente vektere.

Hotellresepsjonister på dag eller natt omfattes ikke av loven, likeledes omfattes ikke arbeidstakere der kun en mindre del av arbeidet bærer preg av vaktordning, mens det i realiteten er annet arbeid (servicefunksjoner) som er det sentrale i jobbutførelsen.

Det er tjenestens hovedformål som avgjør om det er en vakttjeneste, og ikke hva den kalles. Består arbeidet hovedsakelig av servicetjenester er det ikke vakttjeneste, likeledes faller vanlig billett- nøkkel- og bordsettingskontroll utenfor. Det samme gjør bartender- og garderobetjeneste, ryddehjelp, innslippskontroll og annen veiledende servicefunksjon så lenge tjenesten er der for å ivareta servicehensyn. Dørvakter/ordensvakter pålagt et serveringssted etter serveringslovens § 16 går inn under egenvaktsbegrepet.

Ordensvakter ved serveringssteder vil som utgangspunkt omfattes av regelverket. Det sentrale i vurderingen om vi har med ordensvakttjeneste å gjøre, er om tjenestens formål er å ivareta ro og orden, utføre ordensrettet adgangskontroll, bortvise personer, hindre og dempe konflikter uten bruk av vold og bistå ved krisesituasjoner. 

Politiet i det enkelte politidistrikt kan pålegge serveringsbedrifter å ha ordensvakter med godkjent ordensvaktkurs etter dagens regler.

Ordensvakter/dørvakter skal ha tilfredsstillende vandel

Tilfredsstillende vandel er noe annet enn "plettfri" vandel, i den forstand at det ses bort i fra forhold av mer bagatellmessig karakter. Det er politiet som forestår vandelsvurderingen.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: