#005

Restaurant Justisen, Oslo.

Nye utdanningskrav for å drive vaktvirksomhet var en urimelig økning i kravene til ordensvakter i egenvakthold. At saken ble utsatt for å gjennomgås på nytt, var en viktig seier for våre medlemmer.

Siste nytt

Før jul konkluderte justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) med at kravet om opplæring på 120 timer for ordensvakter er for høyt, og at dette nå skal sees på på nytt med mål om å redusere timeantallet. Endringene som opprinnelig skulle skje fra 1. januar 2018 settes på vent. Les hele pressemeldingen fra Amundsen her. 

NHO Reiseliv har også fått bekreftet fra Politidirektoratet at de foretak som i dag har tillatelse til å drive egenvakthold, kan forholde seg til denne tillatelsen. Det er altså ikke nødvendig å søke om ny tillatelse for egenvakthold. NHO Reiseliv forventer å bli involvert i arbeidet med ny læreplan og vil være i kontinuerlig dialog med sine medlemmer om dette. 

Dette er saken

23. august 2017 sendte Politidirektoratet (POD) brev adressert til vaktforetakene om nye utdanningskrav for å drive vaktvirksomhet, med ikrafttredelse 1. januar 2018. Utdanningskravet for ordensvakt i egenvakthold settes til 120 timer.  Dette er en radikal endring sammenlignet med hva POD uttalte i 2014, hvor det ble skissert en opplæring på 32 timer. POD har tidligere uttalt at det skulle være et betydelig skille mellom utdanningskrav for ordensvakter i egenvakthold og vektere. 

NHO Reiseliv mener

Kravene som stilles til ordensvakt i egenvakthold er av en helt annen størrelsesorden enn det som har blitt skissert tidligere. Det strider direkte med hva som ble uttalt av POD og Justisdepartementet  i 2014,  om at det kun ville skje mindre justeringer. En firedobling av et timeantall kan langt ifra kalles en mindre justering, og vi mener det må være i strid med Justisdepartementets føringer i saken ovenfor POD. Dette går imot regjeringens målsetting om avbyråkratisering og reduserte kostnader for næringslivet. NHO Reiseliv mener opplæringskravene for ordensvakt i egenvakthold må nedjusteres til slik de ble godkjent av Justisdepartementet i 2014.

Argumentasjon

Det er tre hovedutfordringer slik utdanningskravene til ordensvakter i egenvakthold er skissert:

1. Bemanningsutfordring

På de mest besøkte utestedene i de største byene er det vanlig å leie inn vekterselskaper. Samtidig er det mange områder i Norge, både i byene og i distriktene, hvor behovet for vektere på serveringssteder er unødvendig, og at ordensvakter i egenvakthold er tilstrekkelig. Flere serveringssteder er lokalisert i områder som er preget av sesongvariasjoner, og som er avhengig av deltidsarbeid. Her kan det ofte være vanskelig å få tilgang på arbeidskraft. De nye utdanningskravene fører til at serveringsstedene må bruke store ressurser på opplæring av personell. Det er høy «turnover» i bransjen, som innebærer høye opplæringskostnader allerede i dag, men som vil øke betydelig med de nye kravene. Om en bedrift i løpet av en sesong som varer totalt tre til fem måneder, skal finansiere en opplæring på 120 timer, vil serveringsstedene ha både økonomiske og personellmessige utfordringer med å finne nok ansatte som tilfredsstiller kravene til utdanning slik de nå foreligger.

2. Uforholdsmessig økonomisk kostnad

Ordensvakter i egenvakthold er ofte deltidsstillinger, som kun benyttes i helgene. En konkret bedrift vil med de nye kravene øke utgiftene per ansatt med mellom 65 000 til 79 000 kroner. Dette er ansatte som kun jobber 4,5 time natt til lørdag og søndag. Kostnaden ved å utdanne en ordensvakt i egenvakthold vil kunne overstige kostnaden til lønn ved å ha vedkommende ansatt. Økte utgifter av denne størrelsesorden kan være nok til at et serveringssted må legge ned, som igjen vil føre til tap av arbeidsplasser.

3. Overdimensjonert læreplan

Læreplanens innhold og relevans oppleves som feildimensjonert. Teoridelen for en ordensvakt i egenvakthold har økt dramatisk fra 13 til 93 timer, sammenlignet med hva som ble skissert i 2014. Mye av dette er langt utenfor for hva vi mener er relevant for en ordensvakt å kunne. Den tidligere forespeilede opplæringstiden på 32 timer vil gi ordensvakter mer enn tilstrekkelig kompetanse til å utføre jobben i en serveringsbedrift. Bransjekunnskap er det mest sentrale for ordensvakter, og den tilegnes gjennom praksis.

Historikk

I 2007 nedsatte Justisdepartementet en arbeidsgruppe med mandat «Gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet - forslag om endringer». NHO Reiseliv var ikke invitert til å delta i dette arbeidet, og kjente heller ikke til det. Vaktvirksomhetsloven ble endret 19. juni 2009 med ikrafttredelse 1. april 2011. Endringen førte til at egenvakthold ble lagt inn under Lov om vaktvirksomhet. Dette gikk NHO Reiseliv imot. I september 2010 utarbeidet Justisdepartementet et høringsnotat med forslag til ny forskrift om vaktvirksomhet. Forslaget var at ordensvakt i egenvakthold måtte opphøre innen 1. april 2012, og etter dette var bedriften pliktet til å leie inn godkjent vaktpersonale fra vekterbransjen. Forskriften åpnet imidlertid for at en bedrift kunne søke om å utøve vakthold med egne ansatte også etter 1. april 2012, gitt at bedriften selv har personale med tilstrekkelig godkjent kompetanse til å utføre vakttjenester i egen bedrift.

Fra vekterbransjen kom det krav om at vektere og ordensvakter i egenvakthold skulle ha samme utdannelse. Tidligere var det 90 timer for vektere og 25 timer for ordensvakter. Forslaget lå på 165 timer for begge. I oktober 2012 sendte myndighetene på høring forslag til endringer i utdanningskravene for vektere og ordensvakter i egenvakthold, hvor det ble foreslått at vektere og ordensvakter i egenvakthold har ulike utdanningskrav. Altså ble ikke kravet fra vekterbransjen fulgt, og NHO Reiseliv hadde fått delvis medhold.

I juli 2014 omtales arbeidet med utdanningskravene for å drive vaktvirksomhet i bladet Aktuell Sikkerhet. Der gjennomgår POD det som ser ut til at skal bli de nye kravene. Ordensvakt i egenvakthold skisseres til 32 timer opplæring pluss eksamen. Vekteropplæring skisseres til 110 timer samt eksamen. Utdanningen for ordensvakter skal kun gjelde for serveringssteder og arrangører som driver egenvakthold. Ordensvakter som leies ut i form av ervervsmessig vaktvirksomhet, må ha full vekterutdanning. Det står at Justisdepartementet godkjente nevnte antall timer, og at saken skulle sendes til POD for å utarbeide det praktiske ved endringene. POD uttaler i saken at det eventuelt kun vil skje mindre justeringer. Det varsles ikke når det skal tre i kraft.

23. august 2017 sender POD brev adressert til vaktvirksomhetene om nye utdanningskrav for å drive vaktvirksomhet. Ordensvaktopplæringen i egenvakthold er totalt på 120 timer, i tillegg til en seks timers eksamen. Sammenligner en dette med hva som ble skissert fra POD i 2014, er det en økning på 88 timer, tilnærmet fire ganger så mye. For vektere er opplæringen på totalt 157 timer, pluss eksamen. I 2014 var denne foreslått til 120 timer, altså en økning på cirka 25 prosent.


Viktige dokumenter

 

Se også:

#vaktvirksomhetTwitter

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: