NHO Reiseliv

Innhold

Høring av endringer i rovviltforskriften – skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter

Brevet ble sendt til Klima- og miljødepartementet 28.08.2017 og inneholder følgende:

NHO Reiseliv viser til høring fra Klima- og miljødepartementet angående forslag til endringer i rovviltforskriften vedrørende kongeørn, sendt på høring 21. juni 2017, med høringsfrist 4. september 2017.

Stortinget vedtok i 2016 å iverksette en midlertidig forsøksordning om felling av kongeørn i de to prosjektområdene Fosen-halvøya og Troms. Det foreslås å endre loven slik at det tillates felling av kongeørn forut for skade og uten at det foreligger en akutt skadesituasjon, såfremt det er fare for større skade. Videre foreslås det å fravike dagens krav om å identifisere kongeørnen som forårsaker skade, og at skadefellingstillatelsen kun knyttes opp mot et bestemt område og tidspunkt. Varigheten av prosjektet for forsøksordningen er ikke bestemt.

NHO Reiseliv er positiv til et kongeørnprosjekt som har som mål å øke kunnskapen om kongeørn, og videre se på eventuell årsakssammenheng knyttet til tap av sau og tamrein. Samtidig er det svært viktig å ha dialog med og ta hensyn til reiselivsnæring knyttet til ørnesafari i de aktuelle prosjektområdene, slik at en eventuell felling av kongeørn ikke går på bekostning av reiselivsbedrifter som tilbyr opplevelser knyttet til kongeørn.

Norsk reiseliv og fugleturisme i vekst

Norsk reiseliv er i sterk vekst, og det er viktig at myndighetene tilrettelegger for at norsk reiseliv kan fortsette å vokse. I mars ble det lagt frem en stortingsmelding om reiseliv, den første på 17 år. Det er en bred enighet på Stortinget om at reiseliv er en næring for fremtiden, både som jobb- og verdiskaper, og det er en næring som finnes over hele Norge. Det er også enighet om at det på en god måte må legges til rette for fortsatt vekst i reiselivsnæringen.

Hovedårsaken til at både nordmenn og utenlandske gjester kommer til Norge er at de vil oppleve naturen. 55 % av nordmenn svarer at de vil oppleve naturen på Norgesferie, tilsvarende tall for utenlandske gjester er 76 %. Opplevelsesbransjen er den bransjen innenfor reiselivet som har hatt størst vekst de siste årene. Det er viktig at reiselivet har en bærekraftig vekst, slik at vi tar vare på det produktet som gjør at mange kommer til Norge, nemlig en enestående natur. Dette understrekes også i reiselivsmeldingen.

Fugleturisme i Norge er voksende, og det er flere bedrifter som har laget egne opplevelser tilknyttet dette. En av opplevelsene er ørnesafari, og det er en økning i profesjonelle aktører som tilbyr turer for å se på ørn. I en rapport om fugleturisme utarbeidet av Innovasjon Norge fremgår det at Norge kommer på tredjeplass globalt over reisemål som regnes som mest attraktive for fuglekikkere. Det ligger et stort potensial i den videre utviklingen av turistopplevelser knyttet til fugleturisme.

Ta hensyn til reiselivsnæringen

Konsekvensene for opplevelsesbedrifter i reiselivsnæringen har vært lite belyst i den politiske debatten om eventuelt uttak av kongeørn, og i hovedsak er det jordbruksnæringens og reindriftens behov som er blitt fremmet. Dette påpekte også NHO Reiseliv i sitt innspill til departementet i forkant av høringen, og vi understreker at alle disse tre næringene normalt kan leve i god symbiose med hverandre. Det er viktig å balansere hensynet til ulike næringer. I avgjørelsen om kongeørn eventuelt skal tas ut er det viktig at reiselivsnæringen tas med som høringspart, og at konsekvenser for reiselivsbedrifter som livnærer seg på kongeørn som et reiselivsprodukt tillegges vekt. Videre er det krevende å måle de indirekte konsekvensene for norsk reiseliv ved innføring av en forsøksordning. For eksempel er det tilnærmet umulig å fange opp de som eventuelt velger bort Norge som reisemål på grunn av internasjonale medieoppslag knyttet til politiske beslutninger, en parallell til debatten om hvalfangst versus hvalsafari.

NHO Reiseliv mener det er viktig at et forskningsprosjekt belyser konsekvensene for reiselivet, både for bedrifter som direkte driver med fugleturisme i de to foreslåtte prosjektområdene og eventuelle ringvirkninger for reiselivet på nasjonalt nivå.

NHO Reiseliv vil fremheve vilkår d) i § 12 med kommentarer i rovviltforskriften, at andre tiltak for å forebygge skade er utprøvd i rimelig utstrekning før eventuell felling av kongeørn, i kongeørnprosjektet. I høringsnotatet omtales Lyngenprosjektet. Der vises det til at tapene av lam i prosjektperioden ble halvert, samtidig som det ikke er dokumentert tap av sau til kongeørn. Tiltakene som er blitt gjort er ikke nærmere beskrevet, men dette er et prosjekt departementet bør se nærmere på. Videre gjøres det i høringsnotatet rede for en rekke forebyggende tiltak som foreslås fra Miljødirektoratet. NHO Reiseliv gir sin støtte til disse, og mener de forebyggende tiltakene må tas med i et eventuelt kongeørnprosjekt.


Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: