Høring – Forslag til endringer i vaktvirksomhetsforskriftens utdanningskrav

Brevet ble sendt til justis- og beredskapsdepartementet den 03.12.12 og inneholder følgende:

Høring – Forslag til endringer i vaktvirksomhetsforskriftens utdanningskrav

Vi viser til høringsbrev fra departementet av 09.10.2012, ref: 10/3185 med frist for å inngi uttalelse innen 3. desember 2012.11.14

NHO Reiseliv er takknemlig for at departementet på en grundig måte har gjennomgått arbeidsgruppens innstilling og at departementet foreslår justeringer til denne.

NHO Reiseliv støtter forslaget om at ordensvakter kan gjennomføre et begrenset teoretisk grunnkurs.
Vi støtter også forslaget om oppheving av § 14 om krav tilleggsopplæring i ordensvakttjeneste.

NHO Reiseliv har imidlertid kommentarer til andre punkter i høringsbrevet, samt til det nye forslaget om overgangsordninger.

NHO Reiseliv ønsker primært at serveringslovens § 16 blir stående slik den er i dag, og foreslår å utsette iverksettelsen av denne endringen inntil videre.

Deretter bør det skje en politisk avklaring mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet om hva som er mest formålstjenlig.

Etter NHO Reiseliv sin oppfatning er det mest hensiktsmessig at bestemmelser knyttet til ordensvakter og opplæringen av disse fremdeles hører inn under serveringsloven, da det er Lov om serveringsvirksomhet som i hovedsak regulerer de forskjellige forhold knyttet til utøvelsen av serveringsvirksomhet.

Som kjent er det Nærings- og handelsdepartementet som "forvalter" serveringsloven på vegne av myndighetene, samtidig som det er Justis – og beredskapsdepartementet som "forvalter" Lov om vaktvirksomhet.

Det bør være en overordnet politisk målsetning at regelverket for næringsutøverne er oversiktlig og enkelt å forholde seg til. Etter vår oppfatning er det ikke en forenkling å løfte enkelte bestemmelser ut av serveringsloven slik lovgiver har vedtatt.

Ad. Læreplan for opplæring i ordensvaktjeneste.

NHO Reiseliv er innforstått med at en enklere form for opplæring av ordensvakter medfører at disse ikke kan påta seg vektertjeneste.

Den komprimerte opplæring som departementet foreslår for ordensvakter virker fornuftig, og vi registrerer at den obligatoriske klasseromsundervisningen anslås å utgjøre 30 til 40 timer. Vi tillater oss imidlertid å komme tilbake til dette når det endelige forslaget til læreplan foreligger fra Politidirektoratets side.

Det er viktig at ordensvaktopplæringen kan foregå lokalt. I denne sammenheng er det derfor vesentlig at de foretak/undervisningsinstitusjoner som har godkjennelse for å forestå ordensvaktopplæring i dag, også får anledning til det i fremtiden. For at dette skal kunne skje må reglene til instruktøropplæring i ordensvakttjeneste endres og tilpasses.

Ad Kompetansemål for instruktører - Desentralisert opplæringstilbud.

NHO Reiseliv er enig med departementet om at et krav om 60 studiepoeng i pedagogikk for hovedinstruktør og ansvarlig praksisinstruktører er for omfattende.

NHO Reiseliv motsetter seg ikke at det kreves formalkompetanse for å undervise i juridiske emner. Det som imidlertid er viktig i denne forbindelse er at kravene ikke går ut over den kompetansen som politi og lennsmenn har, slik at disse lokalt kan benyttes også i opplæringsøyemed.

Som nevnt er NHO Reiseliv opptatt av at tilretteleggingen for ordensvaktopplæring fortsatt kan være desentralisert. I dag ivaretas pålagt ordensvaktopplæring i nært samarbeid med det lokale politikammer/lensmannskontor, samt lokale undervisningskrefter.

Det er viktig at kravene til instruktøropplæring nedjusteres.
Det må sikres at de undervisningsinstitusjoner som i dag forestår slik opplæring i samarbeid med det lokale politi fremdeles skal kunne gjøre dette. Hvis det ikke legges til rette for dette frykter vi at mange potensielle ordensvakter ikke vil ta pålagt opplæring.

Ordensvaktbransjen er som tidligere nevnt hovedsakelig bestående av deltidsarbeidende med annet engasjement (studier/jobb) som hovedbeskjeftigelse. Økte kostnader i forbindelse med opplæring som kursavgift, reise, kost og boutgifter vil unektelig virke negativt på rekrutteringen.

At vekterbransjen ønsker strengere opplæring for instruktører innenfor vekteropplæringen, bør ikke være avgjørende for et langt mer fleksibelt system for opplæring av ordensvakter.

Ad Utleie av ordensvakter.

NHO Reiseliv støtter departementets forståelse av regelverket, og er tilfreds med avklaring av problemstillingen.

Ad. Faggruppe og eksamensbase.

Sidene kravene til ordensvaktopplæringen blir mer tilpasset behovet, vil også dette få konsekvenser både for utforming av eksamensoppgaver, regodkjenning og eksamensdatabasen. NHO Reiseliv formoder at det gjøres nødvendige tilpasninger i regelverket så måte.
I hvilken grad faggruppens mandat også omfatter forholdet til en forenklet ordensvaktopplæring synes noe uklart, men NHO Reiseliv legger til grunn at det med begrepet "vekter" i forskriften ikke tar sikte på å omfatte ordensvakter og ordensvaktopplæringen i mandatet.

Dersom faggruppen imidlertid skal ta seg av klager over ordensvaktopplæring, er NHO Reiseliv av den oppfatning at det kan være uheldig dersom to personer fra vekternæringen er de som skal ta stilling til klagen.

Overgangsordninger

NHO Reiseliv er skeptisk til at overgangsfristene regnes fra det tidspunkt regnes fra det tidspunkt inne 12 måneder fra de nye kravene trer i kraft. Bakgrunnen for dette er at det nødvendigvis ikke er sammenheng mellom når opplæringskravene trer i kraft, og den kapasitet som foreligger ved de aktuelle "opplæringsinstitusjoner". Dersom det legges til rette for en lokal opplæring vil en overgangsfrist på 12 måneder være enklere å forholde seg til enn for det tilfelle det stilles strengere krav til instruktøropplæringen.

Dersom kravene til instruktører blir for krevende må man sikre seg at det er utviklet et tilfredsstillende opplæringsopplegg på landsbasis, slik at også serveringsvirksomheter med behov for ordensvakter i mindre sentrale strøk får et opplæringstilbud.

Overgangsregelen i § 51 bokstav b; omfatter godkjente ordensvakter som har gjennomgått vekterkurs trinn 1 og trinn 2, og bokstav c omfatter de som ikke har godkjenning fra politiet (25-timers kurs).

I forbindelse med de endelige opplæringsplanene burde det beskrive hvor mye av den (nye) teoretiske opplæringen som ordensvakter med kun godkjent 25-timers opplæring skal ha.

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Magne Braadland, Advokat

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: