Høring – utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering

Brevet ble sendt til Samferdselsdepartementet den 03.10.12 og inneholder følgende:

Høring – utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering

Det vises til departementets høringsbrev den 28. juni 2012. NHO Reiseliv vil i det følgende kommentere forslaget.
NHO Reiseliv er med våre over 2.500 medlemsbedrifter den største arbeidsgiverorganisasjonen innenfor norsk reiseliv. I 2011 var ett av ti årsverk i fastlands-Norge tilknyttet reiselivsnæringen og næringen sto for totalt 6,4 prosent av verdiskapingen i fastlands-Norge. Våre medlemmer er bedrifter innenfor bransjene overnatting, servering, opplevelse, destinasjon og bilutleie.

NHO Reiseliv viser til NHO sitt høringsbrev av 2. oktober i saken og vi er enig med NHO i at Regjeringen går langt i å gripe inn i den private eiendomsretten og støtter derfor ikke forslaget. Et annet viktig poeng som NHO påpeker er at aktører kan ha investert i eiendommen under gitte forutsetninger som blir radikalt endret med departementets forslag.

På lik linje med NHO mener vi at det er stor sannsynlighet for økt byråkrati ved en eventuell innføring av forslaget. Både med tanke på utredninger i forkant av en innføring av tiltaket, men også selve håndhevelsen av tiltaket. NHO trekker særlig frem utfordringer knyttet til håndhevelsen av forbudet mot å refundere betalt parkeringsavgift direkte eller indirekte. NHO Reiseliv stiller seg bak NHO om at lovforslaget ikke er godt nok utredet med hensyn til effekten av tiltaket på trafikk.

Reiselivsnæringen sliter med lav lønnsomhet i tillegg til at alle kostnadene er i Norge. En innføring av loven om kommunalt pålegg om betalingsparkering vil gjøre reiselivsproduktet dyrere og vil gjøre det vanskeligere for norsk reiselivsnæring. I reiselivsnæringen er det flere ansatte som har ubekvem arbeidstid. I høringsnotatet står det at om forslaget skal innføres må det være et tilstrekkelig utbygd kollektivtilbud. Slik vi ser det er det praktisk umulig at de som har ubekvem arbeidstid vil få et fullverdig kollektivtilbud. Vi mener det er urimelig at de kan miste det eventuelle tilbudet om gratis parkering. Et annet moment er kjøp av varer og tjenester fra leverandører. Om de skal måtte betale parkeringsavgift når de gjør en jobb, f.eks. på et hotell, vil varene og tjenestene de tilbyr bli dyrere.

Store deler av reiselivsnæringen befinner seg i distriktene og har i lang tid slitt med lave besøkstall og lav omsetning. Ifølge forslaget er betalingsparkering først og fremst et bypolitisk virkemiddel, men vi mener at avgrensningen må være tydeligere. En innføring av betalingsparkering vil gjøre det enda vanskeligere for distriktsreiselivet på grunn av at produktet blir dyrere. I følge våre medlemmer er gratis parkering i dag et salgsargument. Ved å ta betalt for parkering, vil det kunne bli oppfattet som dårlig service av kunden. Det er vanskelig for en turist å skille mellom om betalingsparkeringen er bestemt av en kommune eller et hotell.

NHO Reiseliv mener, på bakgrunn av argumentasjonen over, at lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering ikke bør vedtas.

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Knut Almquist, Administrerende direktør

Kristin Gyldenskog, Direktør kommunikasjon
og næringspolitikk

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: