Innspill fra NHO Reiseliv om forslag til ny taubaneforskrift

Brevet ble sendt til Statens Jernbanetilsyn 09.05.16 og inneholder følgende:

Høring- forslag til ny taubaneforskrift

NHO Reiseliv viser til forslag til ny taubaneforskrift sendt på høring fra Statens jernbanetilsyn 4. februar 2016 med høringsfrist 6. mai 2016. NHO Reiseliv har etter avtale med Tom Refsum Aatlo fått utvidet fristen til 9. mai 2016.

NHO Reiseliv synes det er positivt at en rekke forskrifter nå erstattes av én ny forskrift. Det er bra at Statens jernbanetilsyn har et mål om forenkling, og også å gjøre forskriften mer brukervennlig. NHO Reiseliv mener at tilsynet har lykkes langt på vei lykkes i dette.

Vi vil i det følgende kommentere forslaget, og har delt høringssvaret vårt i to. En del med kommentarer mer knyttet til det overordnede i forskriften, og den andre delen med konkrete innspill til paragrafene i forskriften.

Overordnede innspill

NHO Reiseliv vil på et overordnet nivå kommentere noen sentrale forhold ved tilsyn. Det går på at tilsynene skal ha en veiledende rolle, og at kravene som stilles til virksomhetene må gjøres på en enklest mulig måte uten å være en unødig tidstyv for bedriften.

Veiledende tilsyn

Reiselivsnæringen er omfattet av mange ulike tilsyn. Vi mener at hovedprioriteringen til alle tilsyn må være å veilede bedriftene til å etterleve regelverket best mulig.
I forslaget åpnes det for overgang til et mer risikobasert og systembasert tilsyn og at man går vekk i faste, stedlige periodiske tilsyn. STJ står friere til å bestemme frekvensen av tilsyn, og også på hvilken måte tilsyn skal gjennomføres.

NHO Reiseliv støtter forslaget om at tilsyn skal være risikobaserte. Samtidig kan det for enkelte virksomheter oppleves som et tap at man mister de faste tilsynene, som innebærer at man mister den praktiske veiledningen og hjelpen bedriften får. Det er desto viktigere at Statens jernbanetilsyn utformer godt informasjons- og veiledningsmateriell som er tilgjengelig digitalt for virksomhetene.

Det påpekes i høringsbrevet at Statens jernbanetilsyn ikke gjør en teknisk gjennomgang av tilsynene, og at teknisk ekspertise må hentes eksternt. Statens jernbanetilsyn vil kun føre kontroll med virksomhetens prosedyrer/sikkerhetsstyringssystemer, og der er derfor nødvendig at gebyrene tilpasses deretter. I høringen sies det ikke noe om gebyrene ved tilsyn, men på bakgrunn av effektiviseringen som gjøres mener NHO Reiseliv prinsipielt at dette må gjenspeiles i at gebyrene reduseres.

Forenklet rapportering

Forskriften stiller ytterligere krav til varsling og rapportering om ulykker, og utarbeidelse av sikkerhetsstyringssystem. Endringene begrunnes med økt fokus på sikkerhet. NHO Reiseliv ser viktigheten i dette, men vil understreke nødvendigheten av at det lages gode verktøy som gjør det enklest mulig for virksomhetene å overholde regelverket. Verktøyet må kunne implementeres i bedriftenes beredskapsplaner på en praktisk måte. Det innebærer gode og brukervennlige digitale løsninger, slik at det ikke blir en uforholdsmessig stor rapporteringsbyrde for bedriftene.

Det er positivt at flere av skjemaene som virksomheten er pliktet til å fylle ut er fastsatt, og NHO Reiseliv går ut ifra at de er utformet på en slik måte at det gjør det enkelt for bedriftene å fylle ut og sende inn.

Konkrete innspill til paragrafene i forskriften

NHO Reiseliv vil kommentere nærmere noen av forslagene i forskriften med henvisning til paragrafen. Der har vi og kommentert de to paragrafene angående fjerning av taubane og skilting, som Statens jernbanetilsyn har bedt høringsinstansene spesielt å kommentere.

§ 2-3 Søknad om driftstillatelse

Driftstillatelsessøknaden foreslås skal behandles snarest mulig og senest tre måneder etter den dato da all nødvendig dokumentasjon er fremlagt for tilsynet.

NHO Reiseliv er opptatt av størst mulig grad av forutsigbarhet for virksomhetene og det er viktig at saksbehandlerne gjør sitt ytterste for å oppfylle kravet. Det må komme tydelig frem hvilke dokumentasjon som kreves, og at saksbehandlingstiden ikke trekkes unødig ut.

§ 2-4 Fjerning av taubane

Det foreslås at taubaner som ikke lenger har driftstillatelse skal fjernes innen ett år fra opphør av driftstillatelsen. Samtidig som det kan gjøres unntak dersom det sannsynliggjøres videre drift. NHO Reiseliv er ening at det bør være en tidsbegrensing, både med hensyn til reiselivsdestinasjonen i sin helhet og for miljøet. Samtidig mener vi at ett år er for kort tid, og at denne bør utvides til to år. Dette begrunner vi med at ved sanering av heiser henger dette noen ganger sammen med konkurs og lignende, og da er ett år for kort tid.

§ 3-1 Generelle krav til driftspersonell

Forskriften krever at personell som utfører arbeid som medfører kommunikasjon med brukere eller som må sette seg inn i virksomhetens sikkerhetsstyringssytem, skal beherske norsk. NHO Reiseliv er imot dette forslaget, og mener det er unødig snevert formulert. Reiselivsnæringen er en internasjonal næring, med stor variasjon av nasjonaliteter i arbeidsstokken. For mange i næringen er det vanskelig å tiltrekke seg arbeidskraft, og gjerne spesielt for de bedriftene som befinner seg i distriktene. Det å stille krav om norskkunnskap mener vi gjør det unødvendig krevende å tiltrekke seg arbeidskraft, og mener krav om engelsk og/eller skandinaviske språkkunnskaper må være tilstrekkelig.

Det står også at driftspersonalet skal ha personlige egenskaper for de oppgaver som utføres. NHO Reiseliv mener det er uklart hva det innebærer, og at det krever stor grad av skjønn, og foreslår at den linjen fjernes fra forskriften.

§ 3-2 Driftsleder

Det foreslås at driftsleder må være minst 20 år. NHO Reiseliv mener 18 år er tilstrekkelig. Dette på bakgrunn av at det kan være vanskelig å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. I tillegg er 18 år den norske grensen for når du er myndig, og det må også være tilstrekkelig for krav til driftsleder. Det vil være flere virksomheter som vil ha en høyere alder enn 18 år, men vi mener at dette må være opp til bedriften å velge.

I forskriften står det at Statens jernbanetilsyn skal fastsette krav om personlige egenskaper for å oppnå sertifisering som driftsleder. NHO Reiseliv mener det er uklart hva det innebærer, og at det krever stor grad av skjønn, og foreslår at den linjen fjernes fra forskriften.

§ 3-14 Skilting

NHO Reiseliv støtter endringen i forskriften om skilting.

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: