Reiselivsaktører må søke drosjeløyve

Publisert

Innføring av nytt taxiregelverk. Foto: Solfrid Rød Olsen fra Pixabay

1. november 2020 innførte staten nytt regelverk for drosjeløyve. Alle virksomheter som vil drive småskala turistvirksomhet, og som ikke har eksisterende løyvefritak, må heretter søke drosjeløyve. Foto: Solfrid Rød Olsen fra Pixabay.

Innføringen av nytt regelverk for drosjeløyve påvirker alle som vil drive småskala turistvirksomhet. Her finner du sjekklisten du trenger.

1. november 2020 innførte staten nytt regelverk for drosjeløyve. Alle virksomheter som vil drive småskala turistvirksomhet må heretter søke drosjeløyve. For bedrifter som har fått løyvefritak gjelder dette fortsatt til utløp av gyldighetsperioden.

Endringer av drosjeregelverket og løyvefritaksordningen

Løyvefritaksordningen har gitt opplevelsesbedrifter i Norge mulighet til drive sin forretning på lovlig og bærekraftig vis. Gjennom ordningen har bedriftene kunnet frakte sine gjester fra A til B for å gjennomføre aktiviteter, samt medbringe det utstyr/sikkerhetsutstyr som kreves for gjennomføring av aktivitetene.

Ved innføring av nytt regelverk for drosjeløyve fra 1. november 2020 vil de bedrifter som har løyvefritak bli inkludert i denne ordningen når løyvefritaksperioden utgår.  

Har du løyvevedtak i dag beholder du dette i den perioden vedtaket gjelder som en overgangsordning. Sjekk vedtaket ditt!

 

Huskeregler

 

Basert på NHO Reiseliv sin kontakt med samferdselsdepartementet om dette har vi nedenfor satt opp en enkel oversikt til nytte for de som i dag har løyvefritak eller for nye søkere:

  • Har du løyvevedtak i dag beholder du dette i den perioden vedtaket gjelder som en overgangsordning. Sjekk vedtaket ditt!
  • Etter opphør av vedtaket må dere for fremtidige persontransport av gjester søke om ordinært drosjeløyve.
  • Søknadsskjema finner du på din fylkeskommunes hjemmeside.

Informasjonen er hentet fra et brev fra samferdselsdepartementet datert 13. nov 2020

Garanti

 

Løyvefritakene gjelder med de vilkår som er gitt for fritakene, også med henhold til krav om garanti. Dette betyr at garantikrav opprettholdes så lenge løyvefritaket gjelder. I nytt regelverk er det ikke lenger krav om garanti.

 

Det er fylkeskommunene som administrerer løyveordningene i personbilmarkedet, og som også skjønnsmessig behandler søknader om løyvefritak i dette markedet.

Kompetanse og kjøreseddel

 

Statens vegvesen har en oversikt over hva som gjelder for de som skal ha drosjeløyve, som omfatter en praktisk og teoretisk test. I lenken finner du også hvilke temaer som blir berørt på teoriprøven.

 

NHO Reiseliv arbeider nå for å få en klargjøring om det er muligheter for dispensjon for deler av disse kompetansekravene.

Taksameter og merking

 

Ifølge yrkestransportforskrift § 48, 2. ledd om taksameter:  «Drosje skal være utstyrt med godkjent taksameter. Taksameter skal være montert og belyst slik at takstgruppe og beløp kan leses fra passasjerens plass. Utgiftene til anskaffelse, montering og vedlikehold av apparatene dekkes av løyvehaveren.»

 

Departementet utelukker ikke at det finnes andre særskilte tilfeller hvor det kan være aktuelt å gi dispensasjon fra kravene i § 48. For eksempel til løyvehavere som selv driver "Inn på tunet"- eller småskala turistvirksomhet. Departementet vil vurdere om det vil være behov for særlige retningslinjer for å gi fritak fra taksameterkravene i slike tilfeller.

 

Dispensasjon må i alle tilfelle gjøres ut fra en konkret vurdering av behovet og konkurranseflatene mot annen persontransportvirksomhet – både drosje- og turvognvirksomhet.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: