Brev: Anmodning om møte med Politidirektoratet

Brevet ble sendt 29.11.2017 til Politidirektoratet

Kopi til justisministeren, næringsministeren og Norsk Industri.

NHO Reiseliv viser til oppslaget i Dagbladet 27. november 2017 vedrørende justisministerens uttalelse om at regelendringen for egenvakthold skal utsettes, og at det skal utarbeides mindre omfattende krav til opplæring. At dette utsettes og at det skal ses på nytt er NHO Reiseliv svært glad for. Både reiselivet og andre næringsaktører ønsker selvsagt innflytelse på omfanget av, og kostnadsutviklingen i denne viktige delen av vår sektor. Derfor har vi vært aktive deltagere sammen med andre berørte bransjer og Næringsdepartementet da denne saken var på høring i 2012, og vi har deltatt i arbeidsgruppen som ble nedsatt etter mandat 13. mai 2011, for å foreslå nytt opplæringsprogram for vektere og ordensvakter, men som senere ble avviklet.

På bakgrunn av oppslaget og varslingen om endrede krav til opplæringen, vil NHO Reiseliv be om et møte med Politidirektoratet. NHO Reiseliv ønsker å legge frem våre synspunkt om saken ovenfor Politidirektoratet i et eget møte, og understreker at vi i denne saken har direkte motstridende interesser med bedrifter som forretningsmessig driver kommersiell vaktvirksomhet og kursvirksomhet for vektere. At NHO Service har motsatt syn fra både NHO Reiseliv, kulturaktører, studentarrangører, og andre bransjer i denne saken er vel kjent.

Vi vi vil be om at vår første kontakt i denne saken blir et møte mellom Politidirektoratet og NHO Reiseliv, uten våre motparter tilstede, og imøteser gjerne deltagelse fra Justisdepartementet om det ansees hensiktsmessig. Vi har ikke vært invitert til dialog i arbeidet med utdanningskravene for egenvakthold og har således en felles jobb å gjøre for å komme videre med prosessen.

Vi ser frem til deres tilbakemelding.

 

Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: