Brev: Amodning om plass til NHO Reiseliv i "Nasjonalt faglig råd for vaktvirksomhet"

Brevet ble sendt til Politidirektoratet 27.11.2017 og inneholder følgende:

Kopi til justisministeren og næringsministeren.

NHO Reiseliv viser til oppslaget i Dagbladet 27. november 2017 vedrørende justisministerens uttalelse om at regelendringen for egenvakthold skal utsettes, og at det skal utarbeides mindre omfattende krav til opplæring. At dette utsettes og at det skal ses på nytt er NHO Reiseliv svært glad for.

Vi er kjent med at det tidligere har vært en egen gruppe som har utarbeidet de kravene som nå har blitt utsatt. Dette er beskrevet i forskrift 28. mars 2011 nr. 337 om vaktvirksomhet § 7 nytt tredje ledd: Politidirektoratet nedsetter en faggruppe og utpeker faggruppens leder. Faggruppen skal gi råd til politiet, ajourføre læreplaner og pensum, utarbeide eksamensoppgaver og avgjøre klager over eksamen. Denne gruppen er betegnet som Nasjonalt fagråd for vaktvirksomhet. Her har ikke NHO Reiseliv, eller andre som representerer gruppen som bruker egenvakthold, vært representert. Gruppens arbeid har heller ikke blitt orientert om til parter som er direkte berørt av gruppens beslutninger.

Det har heller ikke vært nedsatt en referansegruppe for fagrådet, slik det ble da det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å foreslå nytt opplæringsprogram vektere og ordensvakter etter mandat 13. mai 2011. I denne referansegruppen satt da Norsk Rockforbund, Nærings- og handelsdepartementet, NHO Reiseliv, Norsk Studentorganisasjon, Vectrocon (ordensvakter), Utdanningsdirektoratet og Luftfartstilsynet. Om denne faggruppen skal fortsette sitt arbeid, vil vi anmode om at NHO Reiseliv får en plass, eventuelt at det blir nedsatt en egen referansegruppe i utarbeidelsen av kravene til egenvakthold. Vi mener også at både at en representant for festival Norge og en representant fra studentstedene blir invitert med.

Vi ser frem til deres tilbakemelding. 


Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: