Svært positivt med innstramminger rundt vindkraft på land

Publisert

#205

Vindmøller i natur.

NHO Reiseliv støtter regjeringens foreslåtte grep for å stramme inn konsesjonsbehandlingen av vindkraft.

Olje- og energiminister Tina Bru la 19. juni 2020 frem regjeringens stortingsmelding om vindkraft på land. I denne bekreftes det at regjeringen legger nasjonal ramme for vindkraft på land i skuffen og at de foreslår flere grep for å stramme inn konsesjonsbehandlingen av vindkraft.

NHO Reiseliv støtter regjeringens foreslåtte grep for å stramme inn konsesjonsbehandlingen av vindkraft.

─ Regjeringen viser med dette at de deler vår virkelighetsoppfatning av hvordan utbyggerne har fått drive på de siste årene. NHO Reiseliv har uttalt seg i flere omganger til regjering og Stortinget, og er fornøyde med at de har tatt våre innspill til etterretning, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Oversikt over de viktigste grepene

  • Virkninger for landskap og miljø, samfunn og naboer skal vektlegges sterkere i konsesjonsbehandlingen, og lokal og regional medvirkning skal styrkes. Regjeringen vil endre konsesjonsbehandlingen for å sikre dette.
  • Regjeringen vil skjerpe tidskravene i konsesjonsbehandlingen. Det legges blant annet opp til en innskjerping av adgangen til å gi forlenget frist for å bygge ut. Dette vil hindre at prosjekter drar unødig ut i tid. I tillegg til frist for når meldinger må sendes inn for å inngå i en regionvis behandling, vil det bli innført frister for gjennomføring av konsekvensutredninger og for innsendelse av detaljplan etter at konsesjon er gitt. I godkjent detaljplan skal det settes frist for byggestart av et vindkraftverk.
  • Tydeligere konsesjonsvilkår, for eksempel knyttet til viktige miljøverdier, maksimal turbinhøyde og krav om minsteavstand til bebyggelse og andre installasjoner skal sørge for at prosjektene ikke endrer seg vesentlig før utbygging. Et skjerpet tidsløp for konsesjonsprosessen vil også bidra til færre endringer underveis.
  • Norge har verdifull og variert natur og landskap som det er viktig å ta vare på. Kravene til utredninger av virkningene av vindkraft skal oppdateres. Virkninger for miljø, naboer og annen virksomhet skal beskrives tydelig og vektlegges sterkere. 
  • Grunnlaget for å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av enkeltprosjekter skal styrkes. Fordeler og ulemper ved vindkraft skal synliggjøres og avveies på en så åpen og tydelig måte som mulig. Bedriftsøkonomisk lønnsomhet og andre fordeler skal avveies mot kostnader for samfunnet i form av blant annet redusert verdi av områder til rekreasjon, redusert naturmangfold og landskapsinngrep. 

NHO Reiselivs syn på vindkraft

Vindkraft er en bærekraftig energiform, som bør legges til rette for på egnede industriområder, uten å ødelegge for de 175 000 arbeidsplassene som allerede skaper verdier i reiselivet. Man må heller ikke ødelegge opplevelsen for gjestene som skal nyte norsk natur og norske opplevelser i generasjoner fremover.

– Det er lokalt man best vet hvor det er gunstigst å planlegge for både vindindustri og reiseliv. Vi må ikke lure oss selv til å tro at disse kan utvikles på det samme arealet. Vindindustrianlegg er totalt uegnet i reiselivsområder, og må lokaliseres til tomter som egner seg for industriaktivitet. Her må Kommune-Norge selv sette klare grenser for hvor disse vindindustrianleggene eventuelt kan plasseres i egen kommune, og hvor det er helt uaktuelt, sier Kristin Krohn Devold. 

Lokaldemokratiet må bli hørt i vindindustrisaker

Vi trenger en ny politikk for vindkraft som tar bedre vare på natur, lokaldemokratiet og hensynet til andre næringer, mener NHO Reiseliv-sjef, Kristin Krohn Devold, og generalsekretær i DNT, Dag Terje Solvang.

Vindindustri og reiseliv

Vindkraft er en bærekraftig energiform, som bør legges til rette for på egnede industriområder, uten å ødelegge for de 175 000 arbeidsplassene som allerede skaper verdier i reiselivet. Man må heller ikke ødelegge opplevelsen for de gjestene som skal nyte norsk natur og norske opplevelser i generasjoner fremover.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: