Hvordan håndtere vanskelige situasjoner hvor barn og unge er involvert?

HMS
Sort-hvitt-bilde av en uidentifiserbar jente mot en sort bakgrunn.

Illustrasjonsbilde: Alexas_Fotos.

Les hvordan du som ansatt i reiselivsnæringen best kan håndtere vanskelige situasjoner hvor barn og unge er, eller kan risikere å bli, utsatt for fare.

Hvem regnes under definisjonen "barn og unge?

spedbarn (0-2 år)

barn (2-12 år)

ungdom (12-18 år)

 

Når og på hvilken måte vanskelige situasjoner som involverer barn og unge kan oppstå på din arbeidsplass, og innenfor ditt ansvarsområde, kan vi ikke si noe om.  Det er derfor viktig at du som medarbeider og medmenneske tenker gjennom situasjoner hvor du kan bli stilt overfor en slik problemstilling.

Barnevernvakten (BVV) er barneverntjenestenes akuttberedskap. Deres primæroppgaver er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Det finnes lokale barnevernvakter for nesten hele Norge. Finn din nærmeste barnevernvakt her

Når bør jeg ta kontakt med barnevernvakten? 

Kontakt barnevernvakten når du kjenner til at barn eller unge utsettes for:

 • vold eller er vitne til vold
 • seksuelle overgrep
 • foreldre som ruser seg
 • omsorgssvikt
 • kjønnslemlestelse
 • tvangsgiftemål
 • foreldre med akutte, alvorlige psykiske problemer
 • menneskehandel/trafficking

Slik går du frem:

 • Kontakt lokal BVV, de hjelper deg med å vurdere situasjonen/trusselbildet
 • BVV vurderer samtidig prioritet for utrykning og behov for å varsle politi
 • Vurder situasjonen og grad av fare for barnet
 • Vurder behovet for å informere familien om at politi og/eller barnevern er varslet. (Det er ikke alltid det tryggeste for barnet at man forhåndsvarsler familien om at politi/barnevernet er på vei.)
 • Unngå konfrontasjoner, unngå eskalering av situasjonen
 • Om nødvendig og mulig gitt trusselbildet, skjerm/fjern barnet
 • Om mulig, skjerm familien for å unngå publikum/øvrige gjester
 • Vurder trusselbildet løpende
 • Allier deg med én eller flere kolleger
 • Ikke sett deg selv i fare
 • Er du usikker? Ha lav terskel for å kontakte barnevernet.

Fakta om barnevernvakten

Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt.

Alle tiltak BVV iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester.

Loven skiller ikke på etnisitet, statsborgerskap, turister eller fastboende. Barn og unge som trenger hjelp, skal få hjelp.

Alle saker hvor BVV blir bekymret for barn, blir videreformidlet til ansvarlig barneverntjeneste som eventuelt følger opp familiene.

Les mer på Barnevernvaktens nettsider her

Hvordan kontakte barnevernsvakten:
Lovverk:

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: