Foreleggelse: Nye retningslinjer for midlertidig fritak fra krav om løyve for transport med personbil

Brevet ble sendt til Samferdselsdepartementet 25.09.17 og inneholder følgende:

Foreleggelse: Nye retningslinjer for midlertidig fritak fra krav om løyve for transport med personbil

NHO Reiseliv viser til brev sendt fra Samferdselsdepartementet 29. august 2017, vedrørende videreføring av fritak for turvognløyve for mindre opplevelsesbedrifter, med svarfrist 25. september 2017. NHO Reiseliv støtter departementet i å videreføre fritaket for krav til turvognløyve, samtidig som vi mener at ordningen må gjøres mindre byråkratisk, og på sikt må opplevelsesbedrifter kunne likestilles med hoteller som fritas uten søknad.

Fritaket kom i 2012, etter påtrykk fra reiselivsnæringen. Det har vært, og er, et behov for å kunne frakte gjestene fra f.eks. et hotell til en aktivitet, uten at det blir uforholdsmessig dyrt for bedriften. Det er flere eksempler på dette, som hundekjøring, hvalsafari, rafting eller klatring. Alternativet til løyvefritak, er at bedriftene må bruke ordinære transportører som har løyve til passasjertransport. Det kan være svært fordyrende for en liten opplevelsesbedrift, i tillegg til at tilgjengeligheten kan være begrenset. Det vil oppleves som tungvint og unødvendig hvis bedriften ikke selv har mulighet til å kjøre egne gjester.

Basert på tilbakemeldinger fra reiselivsnæringen, mener NHO Reiseliv at fritaksordningen fungerer. For mange mindre bedrifter er det helt avgjørende at det finnes en slik ordning. Det bidrar til å gjøre det enklere å drive en slik bedrift, det vil øke bunnlinjen og det gir en større verdiskaping. Ordningen er nok fortsatt relativt ukjent for mange. NHO Reiseliv vil oppfordre fylkeskommunen til å synliggjøre ordningen, samtidig som vi vil forsøke det samme i de foraene vi er i. Videre mener vi det er bra at det er den enkelte fylkeskommune som vurderer hvem som skal fritak, da de har en større kjennskap til markedet, sammenlignet med om vurderingen ble gjort på nasjonalt nivå.

Det foreslås at kontrollen med løyvefritakene skal styrkes. NHO Reiseliv vil understreke at her er det også viktig med kontroll på de som verken innehar løyve, eller et fritak fra løyve. Her er det nødvendig med samarbeid mellom fylkeskommunen, Statens Vegvesen og politiet.

Det er avgjørende at regelverket er forutsigbart for bedriftene. Derfor må det å søke om løyvefritak gjøres på en enklest mulig måte, samtidig som at sikkerheten til gjesten ivaretas. I retningslinjene fra 2012 står det at Der det er naturlig bør Norges Taxiforbund på lokalt eller regionalt plan få uttale seg ved søknad om fritak fra krav til løyve. I forslaget til de nye retningslinjene står det at søknader må forelegges NHO Transport, Norges Turbileierforbund, Norges Taxiforbund og NHO Reiseliv på regionalt nivå før en eventuell innvilgelse gis. Slik NHO Reiseliv leser dette, virker det uforholdsmessig byråkratisk. En av hovedgrunnene til at det er fylkeskommunen som skal bestemme et eventuelt fritak er fordi fylkeskommunen har en større kjennskap til markedet sammenlignet med nasjonalt nivå. Videre kan vi ikke se at de organisasjonene som er nevnt alle har representant på regionalt nivå. NHO Reiseliv frykter at et slikt absolutt krav vil bidra til å forsinke prosessen for et fritak betraktelig, og det gir rom for trening for aktører som ønsker det. Konsekvensen kan være at færre vil benytte seg av ordningen, det gir en betraktelig mindre forutsigbarhet, og det blir vanskeligere å etablere ne bedrift. Derfor mener NHO Reiseliv at teksten må endres til at søknader "kan" forelegges, istedenfor "må". På den måten vil det være mulighet for fylkeskommunene i enkelttilfeller hvor de er i tvil, å sende det på en høring. Men dette må være unntaket snarere enn regelen.

Avslutningsvis vil vi trekke frem forslaget fra Venstre som ble omtalt i DN 7. september 2017, om at opplevelsesbedrifter må få fritak fra turvognløyve på samme måte som hotellene har det i dag. Nå har vi hatt en ordning som ble innført i 2012, og mye tyder på at denne fungerer. Da må det være mulighet for å se på hvordan denne ordningen kan videreutvikles, i retning om at opplevelsesbedrifter likestilles med hotellene. NHO Reiseliv mener at dette forslaget må utredes nærmere.

 

Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: