Brev om videreføring av midlertidig løyvefritak for reiselivsbedrifter

Brevet ble sendt til Samferdselsdepartementet 07.12.16 og inneholder følgende:

NHO Reiseliv er kjent med at Samferdselsdepartementet skal revidere retningslinjene for løyvefritak for reiselivsbedrifter. Det er viktig at løyvefritaket videreføres.

I 2012 besluttet regjeringen at den enkelte fylkeskommune kunne velge å gi dispensasjon for løyveplikt på persontransport med personbil for foretak som driver virksomhet rettet mot turisme. Bakgrunnen for beslutningen var at flere reiselivsbedrifter, spesielt innen naturbasert reiseliv, etterlyste behovet for et slikt fritak. Disse bedriftene frakter gjestene fra hotellet til opplevelsen, som f.eks. hundekjøring og nordlys. Alternativet til løyvefritak, var at bedriftene måtte bruke ordinære transportører som har løyve til passasjertransport. Dette er naturlig nok kostbart, og flere av reiselivsbedriftene fryktet eget driftsgrunnlag ved en slik kostnad. I tillegg kan visse aktiviteter kreve egne tilpasninger til transporten, for eksempel at gjestene bruker vått og sølete tøy etter endt aktivitet. Denne argumentasjonen er fortsatt gjeldende.

Det at det er opp til den enkelte fylkeskommune å velge hvem de vil gi løyvefritak, kan føre til at det er ulik praktisering av fritaket. Samtidig vet vi at enkelte fylkeskommuner har gjort justeringer underveis i praktiseringen av ordningen for at den skal treffe bedre. I Troms fylkeskommune, som nok er en av de fylkeskommunene som har hatt størst etterspørsel etter midlertidige løyve, har de gått fra å gi et midlertidig løyve per bil, til å gi et midlertidig løyve per bedrift. Altså er dette en innstramming.

NHO Reiseliv mener at denne ordningen fungerer, og må videreføres. Det er bra at det er fylkeskommunene som vurderer hvem som skal fritak, da de har en større kjennskap til markedet, sammenlignet med om vurderingen blir gjort nasjonalt. Fylkeskommunene må samarbeide med Statens Vegvesen om kontroller også på dette feltet. I for eksempel Tromsø har det vært en sterkt vekst i aktører innen nordlysguiding, og det er viktig at myndighetene kontrollerer at disse har et løyvefritak for transport. Dette handler blant annet om å ivareta sikkerheten til gjesten.

NHO Reiseliv bidrar gjerne med mer informasjon om temaet hvis ønskelig.


Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, næringspolitisk fagsjef

 
Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: