Veileder: Drosjeløyve for opplevelsesesbedrifter

Opplevelser, Lover og regler for drift

Mennesker på guidet tur i Tromsømarka

Illustrasjonsbilde. Foto: Tromsø Outdoor AS

For å kunne drive persontransport med inntil 8 pax må opplevelsesbedrifter ha et drosjeløyve. Denne veilederen gir deg oversikt over søknadsprosessen.

1) Vilkår og krav

Det stilles tre generelle vilkår for å få drosjeløyve. Disse må oppfylles for at søknaden skal kunne registreres.

1.1) Fast og varig virksomhet i Norge

Det betyr at virksomheten må være registrert som et foretak i Enhetsregisteret, og fått tildelt et organisasjonsnummer, før søknaden kan fylles ut og sendes til respektive fylkeskommune via Altinn.

1.2) God vandel og politiattest

Det betyr at det må legges ved politiattest for innehaver/daglig leder/transportleder. Selskapet må også legge ved politiattest for foretaket. Hvis søkeren er straffedømt eller har fått forelegg, må det også legges ved kopi av dommen/forelegget i søknadsskjemaet.

Viktige lenker

1.3) Tilfredsstillende økonomisk evne

Det betyr at søknadsbehandler må hente inn skatteattest og bekreftelse fra Konkursregisteret for å få bekreftet at virksomheten ikke er under konkursbehandling. Hvis det gis samtykke til det, hentes disse dokumentene automatisk.

Dette samtykket gis ved å svare på en melding som søker mottar i sin innboks i Altinn kort tid etter at den elektroniske søknaden er oversendt.

Hvis foretaket er nytt, det vil si opprettet for mindre enn tre måneder siden, må det også legges ved skatteattest og bekreftelse fra Konkursregisteret for daglig leder (gjelder ikke enkeltpersonforetak).

I tillegg kreves en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap med en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for det første løyvet og 2500 euro for hvert løyve ut over dette. Garantierklæringen skal sendes direkte fra banken/forsikringsselskapet til løyvemyndigheten før søknaden kan behandles.

I 2024 er garantisummen kr 57 000,- for det første løyvet og kr 28 000,- for hvert løyve ut over dette.

2) Dispensasjoner for opplevelsesbedrifter

Ved normal drosjekjøring må det fremlegges bevis på bestått drosjeløyveeksamen, samt oppfylte krav om merking, taklykt og tilleggsutstyr. Opplevelsesbedrifter kan søke om dispensasjon fra disse kravene.

2.1) Krav om faglig kompetanse

Fra 2023 er det stilt krav om at daglig leder i selskapet må framlegge vitnemål for bestått drosjeløyveeksamen ved Statens vegvesen. Les mer om drosjeløyveeksamen på vegvesen.no

Her fremkommer at: 

Hvis du fikk tildelt drosjeløyve mellom 1. november 2020 og 1. juni 2023, må du bestå en løyveeksamen innen 1. juni 2024.

Oppfyller du ett av kravene under? Da kan du søke fylkeskommunen din om drosjeløyve via Altinn uten å ta drosjeløyveeksamen.

 • Du hadde drosjeløyve før 1. november 2020.
 • Du har bestått eksamen for godstransport- og turvognløyve, har slikt løyve eller har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009.
 • Du har vitnemål eller kompetansebevis fra et annet EØS-land eller Sveits, som beviser tilsvarende kompetanse. Det må være utstedt av den offentlige myndigheten i landet og godkjent av Statens vegvesen.

Det er kun dokumentasjon for kompetanse fra et annet EØS-land eller Sveits du trenger å få godkjent av Statens vegvesen før du søker.

Du kan ikke søke om drosjeløyve på grunnlag av kompetansebevis utstedt før 1. januar 2018.

OBS! Drosjeløyveeksamen er kun for daglig leder, og er noe annet enn teoriprøve for drosje som alle som skal kjøre gjester skal ha (se punkt 3 nedenfor).

Dette sier loven:  § 48e

§ 48e. Dispensasjon fra kravet om fagkompetanse

Løyvemyndigheten kan i særskilte tilfelle gi dispensasjon fra kravet i § 4 første ledd bokstav d om tilstrekkelig faglig kompetanse for den som søker om drosjeløyve.

Dispensasjon kan gis når transportvirksomheten er en underordnet del av annen virksomhet som løyvehaver utfører. Transporten skal ikke være i direkte konkurranse med drosje- eller turvognvirksomhet.

Dispensasjon kan gis for inntil 3 år av gangen. Kjøretøyets registreringsnummer skal fremgå av dispensasjonsvedtaket.

Dispensasjonsvedtaket skal være tilgjengelig i kjøretøyet.

Les hele forskriften på lovdata.no

Ref. Yrkestransportforskriften § 48e kan det søkes om dispensasjon fra kravet om fagkompetanse.

Søknad om dispensasjon sendes til fylkeskommunen på e-post.

Etter at vi har vært av den oppfatning at slike dispensasjoner blir gitt til opplevelsesbedriftene ble NHO Reiseliv i møte med Troms fylkeskommune 8. mai 2024 informert om at fylkeskommunene svært sjelden gir slik dispensasjon. Dette begrunnes med følgende formuleringer i Samferdselsdepartementet sitt høringsutkast til lovendringen:

"Dispensasjon bør kun gis når transporten er en underordnet del av annen virksomhet som søkeren utfører. Dispensasjonen bør vurderes ut fra konkurranseflaten mot drosje og turvogn.

I utgangspunktet mener departementet at det fortsatt, ut fra en konkret vurdering, bør kunne gis dispensasjon fra kompetansekravet for Inn på tunet aktører som faller inn under vurderingen i forslaget. For småskala turistvirksomhet bør terskelen for å innvilge dispensasjon for kompetansekravet være høy".

I og med at flere av temaene i temalisten for drosjeløyveeksamen ikke er relevante for opplevelsesbedriftene vil NHO Reiseliv nå ta anmode Samferdselsdepartementet om at det blir etablert en tilpasset versjon av drosjeløyveeksamen for opplevelsesbedriftene.

2.2) Krav om loggføring og bruk av taklampe

Dette sier loven: § 48 og § 48d

§ 48  Merking, taklykt og tilleggsutstyr mv.

Drosje skal merkes utvendig på begge sider med løyvenummer med skrifthøyde på minst 100 mm når kjøretøyet benyttes som drosje. Løyvenummeret skal plasseres på drosjens sidedør og være i kontrastfarge til fargen på drosjen. Løyvenummer og kjøreseddel skal være synlig fra passasjerens plass.

Drosje skal være utstyrt med godkjent taksameter. Taksameter skal være montert og belyst slik at takstgruppe og beløp kan leses fra passasjerens plass. Utgiftene til anskaffelse, montering og vedlikehold av apparatene dekkes av løyvehaveren.

Drosje skal ha taklykt som er godkjent av Statens vegvesen, og som foran og bak har påskriften TAXI samt løyvenummer.

Drosje kan ha installert annet kommunikasjonsutstyr eller spesialutstyr.

Er løyvehavers ordinære vogn som følge av skade eller reparasjon ute av drift, kan løyvehaver i stedet sette inn annen vogn som fyller kravene i første, annet og tredje ledd. Bestemmelsen i § 13 gjelder tilsvarende for slik vogn.

Løyvehaver skal benytte kjøretøy som er registrert som drosje i Kjøretøyregisteret, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 2-4§ 2-5 (3) bokstav d og § 2-29 (1) bokstav d.

Løyvemyndigheten kan i særskilte tilfelle gi dispensasjon fra kravene i denne bestemmelsen

§ 48d. Dispensasjon fra kravet om loggføring av drosjeturer

Løyvemyndigheten kan i særskilte tilfelle gi dispensasjon fra kravet om loggføring i yrkestransportloven § 9 (3).

 

Les hele forskriften på lovdata.no

Det kan ref. Yrkestransportforskriftens § 48 søkes om dispensasjon fra krav om merking, taklykt og tilleggsutstyr mv.

 • Søknad om dispensasjoner sendes til fylkeskommunen på e-post.

Viktig om dispensasjoner

Det er ikke kjent i hvor stor grad de enkelte fylkeskommuner har benyttet seg av dispensasjonsadgangene. 

Det er følgende krav til innhold i en dispensasjonssøknad:

 1. Løyvenummer
 2. Forklaring på hvorfor det søkes om fritak.
  Informere om at transporten inngår som en del av en totalpakke med guiding eller opplevelser som skjer fullt ut i regi av søkers virksomhet.
 3. Kopi av vognkort.

Samtidig med søknaden om fritak for bruk av taksameter bør det også søkes om fritak for bruk av taklampe, samt evt. fritak for krav om fagkompetanse for løyvehavere". (ref. ovenstående punkt 2.1).

Fritaket kan gis for inntil 3 år. Ved søknad om fornying/forlengelse må ny dokumentasjon innsendes.

3) Registrering av bil som drosje

Før løyvet settes i drift skal det dokumenteres at kjøretøyet som skal benyttes er registrert som drosje i kjøretøyregisteret.

Registreringen gjøres ved oppmøte på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner.

Du kan registrere bilen som drosje enten på Din side eller på en trafikkstasjon. For å få registrert bilen som drosje må løyvenummeret legges inn. Er bilen registrert på ditt org. nr., kan du endre til drosje og legge løyvenummeret inn på Din side her.

 • Husk å ta med vognkort, samt bekreftelse fra fylkeskommunen på fritak for bruk av taksameter og merking med taklampe.

 • Ref §13i yrkestransportforskriften må det dokumenteres at løyvehaver har disposisjonsrett over motorvognen, eller ved at kopi av leie- eller leasingavtale fremlegges. Dette betyr at også er mulig å benytte leiebil* til utøvelse av drosjeløyvet

Når drosjeløyve er innvilget, vil virksomheten få tilsendt et skjema for egenerklæring.

Dette skjemaet må fylles ut med bekreftelse på at bilen er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og at bilen er merket på forskriftsmessig måte – før skjemaet sendes tilbake til fylkeskommunen. Dette må være utført før løyvet kan settes i drift.

Merk at dokumentasjon om drosjeløyvet, samt at den aktuelle bilen er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og annen relevant dokumentasjon som sjåførens kjøreseddel til enhver tid må være tilgjengelig i bilen.

* Ved evt. bruk av leiebil må bilens registreringsnummer være registrert i kjøretøyregisteret, samt at dokumentasjon på dette skal ligge i bilen. Du kan med andre ord ikke bare ta en vilkårlig leiebil og kjøre drosje med den. Om du ved neste anledning benytter en annen leiebil må du gå til Statens vegvesen og ta ut tidligere bil fra registrert og registrere registreringsnummeret på den nye bilen. Med mindre du har en langsiktig leiekontrakt på leiebilen vil det være praktiske utfordringer med dette.

4) Drosjesjåføreksamen

De som skal kjøre drosje må gjennomføre drosjesjåføreksamen. Prøven gjennomføres hos Statens Vegvesen.

Drosjesjåføreksamen består av en teoretisk del.

Krav og gjennomføring av drosjesjåføreksamen

➡️ Sjåføren må ha førerkort i klasse B før du kan ta teoriprøven for drosjesjåførkompetanse.

➡️ Sjåføren må bestille time for å ta teoriprøven på en trafikkstasjon.

Les mer på vegvesen.no

Drosjesjåførprøven på engelsk

Fra 1. desember 2023 kan personer som kan dokumentere at de arbeider innenfor reiselivsnæringen, ta drosjesjåførprøven på engelsk.

Les mer om engelsk drosjesjåførprøve på vegvesen.no.

 
Merk at teoriprøven må gjennomføres før sjåføren kan søke om kjøreseddel.

 

5) Kjøreseddel for sjåfører

Sjåfører som har bestått teoriprøve kan søke politiet om kjøreseddel.

Følgende krav må oppfylles før det kan søkes kjøreseddel:

➡️ Søker må være fylt 20 år og yngre enn 75 år.

➡️ Politiet sjekker at søker har tilfredsstillende vandel.

➡️ Søker må ha førerkort i førerkortklassen(e) det søkes om kjøreseddel for.

➡️ Utenlandske statsborgere, må som hovedregel ha bodd i Norge i fire år. Krav om botid gjelder ikke dersom søker er fra et EØS-land og har gyldig politiattest fra landet.

➡️ Det kreves original helseattest fra lege. Helseattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Mer om kjøreseddel på politiet.no

Er søker drosjesjåfør?

 • I tillegg til kravene over, må søker ha hatt førerkort for klasse B sammenhengende i minst to år.
 • Ny søker må ha bestått drosjesjåføreksamen ved Statens vegvesen.
 • Hvis søker har fått kjøreseddel før 1. november 2020, kreves ikke bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen så lenge kjøreseddelen fornyes innen et år etter utløpsdato.
 • Har søker gyldig yrkessjåførkompetanse for persontransport, kreves ikke drosjesjåføreksamen(vegvesen.no).

Mer informasjon og kontakt

NHO Reiseliv arbeider aktivt for å bistå våre medlemmer med å forstå og oppfylle kravene om drosjeløyve for opplevelsesbedrifter.

Vi jobber samtidig aktivt politisk for å tydeliggjøre utfordringene med ordningen.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.
Portrettbilde av en smilende mann med dressjakke og briller. Foto.

Les også:

Om opplevelsesbransjen

Opplevelser er selve drivkraften for reiselyst, og er med på å bestemme hvor man reiser. Opplevelse bedriftene bidrar også med å skape ringvirkninger for andre bransjer som blant annet overnatting, restaurant, handel, bilutleie og transport.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: