– Regulering av antall cruiseankomster må skje lokalt

Publisert

#005

ARENDALSUKA: Kristin Krohn Devold under tirsdagens debatt, "Lokal verdiskapning og samarbeid: hvilke muligheter gir veksten i cruisetrafikken?. Foto: Privat.

– Vi må tilrettelegge for en bærekraftig cruisevekst som er innenfor både klimamessige hensyn og tålegrensen til lokalsamfunnet, sier NHO Reiseliv-direktøren under Arendalsuka.

NHO Reiseliv har deltatt på to debatter om cruiseturisme under Arendalsuka.

– Reiseliv er en viktig fremtidsnæring som bidrar til sysselsetting i hele landet, og vi må sammen sørge for at utviklingen av norsk reiseliv blir både lønnsom og bærekraftig. Cruisenæringen bidrar allerede til lokal verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten vår, men vi må tilrettelegge for en bærekraftig cruisevekst som er innenfor både klimamessige hensyn og tålegrensen til lokalsamfunnet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Ansvaret og regulering av antall cruiseankomster må skje på lokalt nivå. Det må være harmoni mellom miljø, de som bor og de som besøker. Det oppnås med et godt samarbeid mellom ordfører og kommunestyret, befolkningen og cruiseaktørene. Regjeringen på sin side må ta ansvar for å sette nasjonale utslippskrav for cruiseskip, fortsetter Krohn Devold.

I det siste har det vært en debatt om hvorvidt antallet cruiseanløp i Norge er bærekraftig, og om trafikken kan fortsette å vokse i fremtiden. Flere har også reist spørsmål om norske lokalsamfunn klarer å sikre tilstrekkelig lokal verdiskaping fra cruisetrafikken.

Krohn Devold peker på åtte grep for å tilrettelegge for en bærekraftig cruiseindustri i Norge:

 • Cruise er bra for lokal handelsstand og liv i byen/bygda, samt at det viser et Norge flere kanskje ønsker å besøke som ordinære turister senere.
 • Stemningen mot cruise er noen steder snudd fra positiv til negativ, fordi volumveksten har vært for stor og forurensingen fra skip og trafikkbelastning av store bussgrupper skader lokalbefolkning. Bergen har løst dette ved et demokratisk fastsatt maxtak per dag. Dette er noe NHO Reiseliv oppfordrer de fleste kommunene til å gjøre. Da er trafikken lokalt forankret, balansert og konfliktene minimeres.
 • Målet om større spredning av cruisetrafikken gjennom året oppnås, noe som gir mer verdiskaping og mer omsetning til lokal handelsstand.
 • Flere av opplevelsene gjestene tilbys i land bør baseres på kollektivtransport og bysykler eller å gå selv. Det øker bærekraften.
 • Adgang til friluftsperler og natur bør ikke fortrenge lokalbefolkningen eller tillates "motorisert" i unødig grad, man må ofte regne med å gå et lite stykke.
 • Landstrøm vil kunne tilbys i store byer med god nok strømkapasitet.
 • Miljøvennlig skip og kjøp av lokale tjenester og varer, kan tillegges vekt i prioritering mellom skip.
 • Det er viktig at alle gjester føler seg velkommen, derfor må vi unngå situasjoner med "people pollution" på enkeltdager, eller uakseptabel forurensing lokal fra skip og motoriserte kjøretøy.

Rederiene må ta et større ansvar

NHO Reiseliv er i god dialog med rederiene som driver med cruiseturisme i Norge. Krohn Devold er klar på at rederiene må ta et større ansvar om å spre trafikken til mindre kjente steder slik at belastningen på et område ikke blir for stort, og at cruisetrafikken ikke går utover tåleevnen til befolkningen.

– Det hviler et stort ansvar på agentene som selger turene. De må spre trafikken, og samarbeide med lokalt reiseliv slik at cruisegjestene i større grad kjøper produkter som skaper inntekter og lokale arbeidsplasser på land, fortsetter Krohn Devold.

HOTRECs 5 anbefalinger

Den europeiske paraplyorganisasjonen for reiselivet HOTREC kom i 2018 med fem anbefalinger til politikere som skal håndtere økt antall besøkende. Disse punktene er:

1) Skaff data som gir et nøyaktig bilde av hvor stor turistaktiviteten er på hver destinasjon, slik at man kan bruke tilstrekkelig med ressurser på å planlegge og iverksette en plan for bærekraftig turisme.

2) Vurder å sette grense for antall besøkende

3) Privat og offentlig sektor jobbe sammen for å spre besøkene jevnt gjennom året og på hele destinasjonen.

4) Vis de besøkende hvordan de opplever og nyter destinasjonen på en slik måte at det yter respekt til lokalbefolkningen, lokalmiljøet og deres livsførsel.

5) Lag arenaer for effektiv diskusjon og debatt mellom lokale innbyggere, profesjonelle turistaktører og myndighetene hvor man diskuterer effekten og bekymringer knyttet til turisme, og diskuteres felles løsninger.

– Følger lokalpolitikerne anbefalingene fra HOTREC, er vår spådom at de fleste av frustrasjonene med økt reiseliv vil bli løst i Norge allerede før problemet virkelig er der. Vi anbefaler at alle gamle og nye politikere etter høstens valg setter seg ned og diskuterer hvordan man håndterer reiselivet i sin region. Om man gjør det riktig gir reiselivet nemlig økt bolyst, nye impulser og mer skatteinntekter til den enkelte kommune, sier Krohn Devold.

Ferske tall om utslipp fra cruise:

En fersk rapport utarbeidet av Stakeholder på vegne av NHO Reiseliv viser at utslippene fra cruiseskip (innenfor 200 nautiske mil) har økt vesentlig etter 2015:

 • Utslipp av CO2 i 2018 var 558 tusen tonn CO2.
 • Økning på 175 tusen tonn CO2 eller 46 prosent siden 2012.
 •  CO2-utslipp fra cruiseskip er vesentlig større enn utslipp fra utlendingers fritidsreiser med fly til og i Norge, som var 407 tusen tonn CO2 i 2018.
 • 2015 hadde 2,6 mill cruisebesøkende, det ventes 3,9 mill cruisepassasjerer til norske havner i 2019. 50 % oppgang på fire år.
 • Antall skipsanløp har økt fra 1703 i 2015 til 2365 i 2019 (økning på 39 %).
 • Utslipp av CO2 fra cruiseskip kan passere 600 tusen tonn i 2019.
Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: