Høringssvar - forslag om skjerpet ervervsbegrensning og regulering av korttidsutleie

Brevet ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 06.08.18 og inneholder følgende:

NHO Reiseliv viser til høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 11. mai 2018, hvor KMD etter anmodningsvedtak fra Stortinget kommer med forslag om skjerpet ervervsbegrensning og forslag til ny lovgivning for korttidsutleie av boligseksjoner. 

NHO Reiseliv stiller seg positiv til forslagene fra KMD. Særlig forslaget om ny lovgivning for kortidsutleie er etterspurt av våre medlemmer. Over hele verden ser man nå at offentlige myndigheter griper inn og regulerer aktører i delingsøkonomien. Fra vårt internasjonale samarbeid, særlig gjennom paraplyorganisasjonen for europeisk reiseliv, Hotrec, kjenner vi godt til ulike alternativer for regulering av antall dager til korttidsutleie som KMD her legger opp til, og dette blir mer og mer vanlig i Europa. Det er således naturlig og nødvendig at også norske myndigheter griper inn og setter regler for denne type næringsvirksomhet. 

NHO Reiseliv er grunnleggende positiv til delingsøkonomien og mulighetene den gir i et samfunn. Utviklingen innen digital teknologi er et ubetinget gode. Digitaliseringen har allerede revolusjonert reiselivsnæringen innenfor områder som markedsføring, bookingløsninger og annen gjestekommunikasjon. Samtidig skaper delingsøkonomien noen utfordringer som aktører og særlig myndigheter må ta stilling til. Innovasjon fører med seg både utfordringer og muligheter, og det å imøtekomme begge kan være en krevende balansegang. Skal norsk reiseliv fortsette å være en vekstnæring som gir viktige arbeidsplasser og glede til både lokale fastboende og norske og utenlandske besøkende, må reiselivsnæringen drives i harmoni mellom lokal bærekraft, økonomi og besøkende. De siste årene har vi i Norge sett økt uro fra beboere i leiligheter som har opplevd stor gjennomstrømming av fremmede på grunn av høy grad av utleie gjennom delingsøkonomiaktører. KMD bidrar med forslaget til ny lovgivning for kortidsutleie til å avhjelpe denne situasjonen. 

NHO Reiseliv viser for øvrig til høringsdokument sendt fra Finansdepartementet 20.03.2018 om forslag om at formidlingsselskaper mv. skal ha plikt til å gi tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene. NHO Reiseliv er meget positiv til Finansdepartementets forslag.

I 2016 ga NHO Reiseliv regjeringen innspill til arbeidet til Delingsøkonomiutvalget, og i dette innspillet la NHO Reiseliv vekt på at det må være «skattemessig likebehandling av nye og etablerte aktører, det vil si at aktørene må betale skatter og avgifter. Det innebærer at aktørene på forespørsel/spesifikasjon fra norske skattemyndigheter må rapportere skattedata fra utleierne». Forslaget som Finansdepartementet hadde på høring, var således i tråd med anbefalinger NHO Reiseliv har gitt. NHO Reiseliv registrerer at KMD viser til Finansdepartementets forslag i sitt høringsdokument, og vi understreker at vi ser på disse forslagene som komplementerende til hverandre. Samtidig er det viktig at forslaget fra KMD ikke kompliserer innføringen av rapporteringsplikt som Finansdepartementet har foreslått, da forslaget fra Finansdepartementet er viktigst og haster.

Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: