Høringssvar fra NHO Reiseliv til forslag for bedre regulering av korttidsutleie

Vi takker for muligheten til å komme med høringssvar til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslova. Vårt svar vil dreie seg om forslagene i Del 2, kapittel 5 om regulering av korttidsutleie.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge med over 3 100 medlemsbedrifter. Vi er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som er den største interesseorganisasjonen i Norge, og vi arbeider for å sikre våre medlemmer arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen, slik at man legger best mulig til rette for økt lønnsomhet og sunn vekst for våre medlemmer.

Som forslagsstiller skriver, øker korttidsutleie vesentlig i omfang og har et omfang i antall rom tilsvarende halvparten av hele Norges hotellnæring. NHO Reiseliv deler oppfatningen av både de positive og negative sidene ved denne utviklingen. Blant våre medlemmer finnes det aktører som har denne type korttidsutleie som sin virksomhet, og et stort antall medlemmer som driver utleie av rom som er underlagt strenge krav for moms og sikkerhet. Det er positivt at regjeringen ønsker å gi sameier og kommuner klarere informasjon om muligheten til å regulere korttidsuteleie i sine ansvarsområder med tanke på å bedre bomiljøet, og sikre at det ikke blir umulig for studenter og vanlige lønnstagere å skaffe seg bolig der de studerer og jobber.

Oppklarende om gjeldende rett

Vi er svært positive til gjennomgangen av gjeldende regelverk og kommunenes mulighet til å håndheve søknadsplikt om bruksendring ved endret bruk fra bolig til korttidsutleie som i større grad tilsvarer hotelldrift eller liknende næringsvirksomhet. Mye tyder på at svært mye av korttidsutleien i dag er ordinær næringsutøvelse, til tross for at boligen er regulert til bolig. Det er en stor belastning på øvrige beboere i samme område, og undergraver respekten for vedtatte kommunale reguleringsplaner.

Vi støtter forslaget, ikke bare for at liknende aktører skal forholde seg til likt regelverk for sikkerhet m.m., men også fordi kommunene er avhengig av gode bomiljøer for å være attraktive for besøkende så vel som beboerne. Også klargjøringen om at kommunen kan regulere korttidsutleie gjennom planbestemmelser er nyttig i så henseende.

NHO Reiseliv er enig i forslagsstillers vurderinger i kapittel 5.4. om at det er behov for klarere og strammere regler for å enklere vurdere når korttidsutleie er søknadspliktig bruksendring. Vi er enige i det forslagsstiller skisserer i kap. 5.5.2 om at det vil være mest hensiktsmessig å legge lovens definisjon tett opp til reglene for boligsameier og for hvorvidt utleier i stor grad selv bruker eiendommen som bolig.

Vi er glade for at regjeringen tar problemstillingene korttidsutleie kan medføre på alvor og følger opp tidligere positive lovendringer med denne klargjøringen.

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: