Høringssvar fra NHO Reiseliv om forslag om opplysningsplikt for formidlingsselskaper

Brevet ble sendt til Finansdepartementet 31.05.18 og inneholder følgende:

NHO Reiseliv viser til høringsdokument sendt fra Finansdepartementet 20.03.2018 om forslag om at formidlingsselskaper mv. skal ha plikt til å gi tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene.

NHO Reiseliv er meget positive til Finansdepartementets forslag. I 2016 ga NHO Reiseliv regjeringen innspill til arbeidet til Delingsøkonomiutvalget, og i dette innspillet la NHO Reiseliv vekt på at det må være "skattemessig likebehandling av nye og etablerte aktører, det vil si at aktørene må betale skatter og avgifter. Det innebærer at aktørene på forespørsel/spesifikasjon fra norske skattemyndigheter må rapportere skattedata fra utleierne." Forslaget som Finansdepartementet nå har på høring er således i tråd med de anbefalinger NHO Reiseliv har gitt, og vi gir vår fulle anbefaling til den foreslåtte lovendringen.

I første omgang foreslår departementet en opplysningsplikt for den som formidler utleie av fast eiendom, og at denne opplysningsplikten avgrenses i forskrift. NHO Reiseliv har forståelse for at man begynner på denne sektoren, det er svært viktig å få dette på plass snarest uten unødige forsinkelser. Samtidig vil vi påpeke at tjenester og områder som formidles via digitale plattformer er stadig økende. Ofte ser man at et formidlingsselskap som har suksess på et område utvider driften inn på et annet område. Deling av bil- og transporttjenester gjennom digitale plattformer er velkjent, og et annet eksempel som øker i popularitet er såkalt "meal-sharing", hvor privatpersoner via plattformer får muligheten til å tilby gjester et fullt restaurantmåltid i sitt eget hjem.

Det er derfor viktig at i fase to av lovarbeid for å gi rettferdige skatteforhold mellom tradisjonelle aktører og delingsaktører at flere bransjer inkluderes. Delingsøkonomiutvalget pekte på at det var tjenester som ble formidlet gjennom digitale plattformer som gjorde det mulig for utleierne å skaffe seg store uregistrerte skatteinntekter uavhengig av bransje, og at rapporteringsplikt burde knyttes til alle.

Departementet skriver at "Forslaget innebærer at opplysningsplikten ved forskriftsendringer senere kan utvides til å omfatte andre bransjer eller områder av delingsøkonomien enn utleie av fast eiendom. Dette kan skje i takt med at omfang av aktivitet eller andre forhold tilsier slike utvidelser. Hvis det senere er aktuelt med slike utvidelser av opplysningsplikten, må forslaget sendes på ny alminnelig høring."

NHO Reiseliv mener det er all grunn til å tro at slike utvidelser blir nødvendige, og forventer at departementet følger denne utviklingen nøye og raskt være ute med utvidelser.

NHO Reiseliv vil også vise til at lovendringen fra Finansdepartementet er i tråd med utviklingen i våre naboland. Nylig ble det klart at et bredt politisk flertall i Danmark ønsker å regulere korttidsutleie via plattformer som f.eks. AirBNB. Det er forventet at den danske regjering vil inngå en avtale med AirBNB om automatisk innberetning av utleiernes leieinntekter til skattemyndighetene (se for øvrig tillegg til slutt i dette dokumentet).

Avslutningsvis vil NHO Reiseliv bemerke at vi er grunnleggende positiv til delingsøkonomien og mulighetene den gir i et samfunn. Utviklingen innen digital teknologi er et ubetinget gode. Digitaliseringen har allerede revolusjonert reiselivsnæringen innenfor områder som markedsføring, bookingløsninger og annen gjestekommunikasjon.

De siste årene har Airbnb og andre plattformbaserte reiselivskonsepter vokst seg store internasjonalt. Slike aktører bidrar til et større mangfold i reiselivsnæringen. Gjesten får mer å velge i, som igjen gjør en destinasjon mer interessant. Når både nye og etablerte aktører jobber for å tiltrekke seg besøkende, vil også markedet øke deretter. Det vil forhåpentlig bidra til ytterligere vekst for norsk reiseliv fremover.

Samtidig skaper delingsøkonomien store utfordringer som aktører og særlig myndigheter må ta stilling til. Innovasjon fører med seg både utfordringer og muligheter, og det å imøtekomme begge kan være en krevende balansegang. Slik vi ser det, har Finansdepartementet med overnevnte lovforslag, tatt et viktig og riktig første skritt i dette arbeidet.


Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Tillegg til brevet: Om utviklingen i Danmark

Utdrag fra "Principskitse for en aftale om mere attraktive skattevilkår samt korrekt skattebetaling og klare rammer for korttidsudlejning i deleøkonomien, 15. maj 2018"

Aftale med Airbnb og andre deleøkonomiske virksomheder

Skattemyndighederne vil søge at indgå aftale med Airbnb og andre deleøkonomiske virksomheder om indberetning af deres udlejeres fulde lejeindtægter samt om initiativer, der har til formål at nedbringe omfanget af ulovlig udlejning af boliger, herunder at virksomhederne nedtager lejeopslag, når der foregår åbenlyst lyssky virksomhed.

Saken er hentet fra det danske Skatteministeriet: Bred enighed om mere attraktive skattevilkår og styr på skattebetalingen i deleøkonomien

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: