Høringssvar- utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Brevet ble sendt til Kulturdepartementet 07.08.14 og inneholder følgende:

Høringssvar- utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

NHO Reiseliv viser til departementets brev datert 7. mai 2014 angående innspill til rapporten "Utredningen av insentivordninger for film- og tv-produksjon". NHO Reiseliv vil i det følgende kommentere rapporten.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for reiselivet i Norge, og representerer over 2600 medlemmer. Våre medlemmer er innen overnatting, servering, kultur, idrett, destinasjonsselskap, bilutleie og opplevelsesbedrifter.

NHO Reiseliv er glad for at regjeringen har fått utarbeidet en utredning. NHO Reiseliv mener det er behov for en insentivordning for både norsk og utenlandsk film- og tv-produksjon, dette fordi det vil både ha positive kulturpolitiske og næringspolitiske sider.

Det er flere eksempler på at Norge blir valgt bort i konkurransen med andre land som filminnspillingssted, grunnet at Norge ikke tilbyr noen form for utgiftsrefusjon, og derfor blir for dyrt. Et eksempel er den norske filmen Død Snø 2, hvor filmselskapet fikk tilbakebetalt åtte millioner kroner av et produksjonsbudsjett på 43 millioner, ved å velge Island. I utredningen peker Oslo Economics på muligheten for at det kan bli en internasjonal konkurranse om å tilby best ordninger, og derfor at det blir en for hard konkurranse om å nå frem uten å øke kostnadene. Dette mener Oslo Economics taler i mot å innføre en insentivordning. NHO Reiseliv vil snu argumentet og se på hva hvis Norge ikke innfører en insentivordning. Da vil det være tilnærmet umulig å få utenlandske- og innenlandske filmprosjekter til Norge. Norge har et unikt produkt med vår enestående natur, og som i seg selv er et konkurransefortrinn, og som vil bli ytterligere forsterket med en insentivordning.

For reiselivsnæringen vil selve film- og tv-produksjonen gi inntekter til området hvor filminnspillingen skjer, i tillegg til at det vil gi en unik Norges-reklame.
Som utredningen påpeker er det mangelfull statistikk som viser virkningen av ordningen, samtidig som det er utfordrende å måle effektene av en slik ordning. Tilgjengelige tall som viser effekten for hvordan film- og tv-produksjon slår ut for reiselivsnæringen er svært positive. Tall som utredningen selv viser til, så oppgir 6 av 100 besøkende til New Zealand at Ringenes Herre er grunnen til besøket. 40 millioner turister årlig velger reisemål ut ifra hvor filmer og/eller TV-serier er spilt inn. I England viser en studie at eksponering gjennom film og TV står for om lag 1 av 10 årlige besøk til landet. Et nyere eksempel er Disney-filmen Frozen som har det norske vinterlandskapet som utgangspunkt for sin filmproduksjon. Disney-produksjonen var blant annet på studietur til Norge med Innovasjon Norge som omviser for å hente inspirasjon. Dette har gitt resultater i form av tall fra Visit Norways amerikanske nettportal viser at søkningen etter flyreiser fra USA til Norge økte med 153 prosent i perioden 28. november - 31. januar, sammenlignet med tilsvarende periode for ett år siden.

På side 27 i utredningen omtales kapasiteten i reiselivsnæringen: "I den grad det er ledig kapasitet i turistnæringen vil betydningen for samfunnet være middels til stort". NHO Reiseliv mener at det absolutt er ledig kapasitet i reiselivsnæringen. Kapasiteten kan måles på mange måter, men en måte er kapasitetsutnytting på hotellrom. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kapasitetsutnyttingen av hotellrom i 2013 var 52, 4 prosent. En annen kapasitetsindikator er arbeidskraft i næringen. Reiselivsnæringen er en næring hvor det er en høy andel av både unge og innvandrere som jobber, hvor av begge gruppene er økende.

NHO Reiseliv er enig i anbefalingen om at den islandske modellen bør velges. Ordningen bygger på en enkel modell, slik at det er lett for ulike aktører å sette seg inn i. Det er også en fordel at ordningen allerede har blitt ESA-godkjent. Sistnevnte taler for at ordningen relativt raskt kan bli innført i Norge.

NHO Reiseliv foreslår at regjeringen utarbeider en ordning som vedtas i løpet av høsten og som trer i kraft fra 1. januar 2015.

 

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv
-kultur og idrett

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør 

Ingjerd Sælid Gilhus, Fagsjef næringspolitikk

 

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: