Høring - ny forskrift om insentivordning for film - og serieproduksjoner

Brevet ble sendt til Kulturdepartementet den 11.12.15 og inneholder følgende:

Høring - ny forskrift om insentivordning for film - og serieproduksjoner

NHO Reiseliv viser til Kulturdepartementets høring om forskrift for filminsentivordning med høringsfrist 14.desember.

For NHO Reiseliv har det vært viktig å få på plass en filminsentivordning for norsk og utenlandsk tv- og filmproduksjon i Norge, og er derfor positiv til at den nå formaliseres i en forskrift, slik at den raskt kan tre i kraft.

NHO Reiseliv vil kommentere utformingen av § 1 Formål i forskriften, men de resterende punktene ser vi det som naturlig at det er filmnæringen som gir innspill på.

Bakgrunn

NHO Reiseliv har tidligere gitt innspill om filminsentivordningen, både til Kulturdepartementet i forbindelse med filmmeldingen; en framtidsrettet filmpolitikk, og til familie- og kulturkomiteen i forbindelse med tildeling til ordningen over statsbudsjettet for 2016.

For reiselivsnæringen er argumentasjonen for at vi ønsker en filminsentivordning at selve film- og tv-produksjonen vil gi inntekter til området hvor filminnspillingen skjer, i tillegg til at det vil gi en unik Norges-reklame. Markedsføringseffekten har vært vanskelig å anslå konkret, men vi vet at stadig flere velger reisemål basert på film og serier man har sett.  I en undersøkelse TNS Gallup gjennomførte for NHO Reiseliv svarte 42 prosent at de lar seg inspirere av steder de har sett i filmer og serier når de planlegger feriereiser. To av fem oppgir at de faktisk har valgt reisemål ut fra hvor filmer eller serier er spilt inn.

Reiseliv som en sentral del av filminsentivordningen formål

Formålet med insentivordningen beskrives i § 1 i forslaget til forskrift. NHO Reiseliv savner en tydeligere beskrivelse av ordningen som et næringsformål i tilknytning til reiselivsnæringen. I formålsteksten trekkes det frem vekststimuleringen en slik ordning skal gi til filmbransjen, men den potensielle veksten det kan gi for reiselivsnæringen er ikke nevnt.  Det står at ordningen skal fremme norsk kultur, historie og natur, men uten at det er satt i sammenheng med verdiskaping. NHO Reiseliv har vært tydelig i sin argumentasjon, som er oppsummert ovenfor, at en filminsentivordning vil gi økt markedsføring av Norge, og dermed skape en vekst for norsk reiseliv. Derfor mener NHO Reiseliv at perspektivet om å fremme norsk reiseliv må inkluderes i § 1 i forskriften. 

NHO Reiseliv foreslår følgende tilføyelse i setning to under paragraf § 1, ny tekst skrevet i kursiv:

 Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst i filmbransjen, og skape ringvirkninger for nærliggende næringer som reiseliv, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

For øvrig synes NHO Reiseliv det er bra at ordningen er bevilget 45 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016, men mener samtidig at størrelsen på bevilgningen må øke i fremtidige budsjetter.

 

Vennlig hilsen

NHO Reiseliv

 

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: